…o sztuce gospodarowania: BARAK

Dlaczego powstał ten tekst? Ponieważ Społeczność Akademicka Uniwersytetu Szczecińskiego musi zastanowić się nad jakością swojego GOSPODAROWANIA. Nie zrobią tego za nas, ani opinia publiczna, ani urzędnicy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Barak miał stać się „nową” siedzibą Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego. Kraty na oknach przyspawane do stalowej konstrukcji. Samowola budowlana. Brak dokumentacji. Na remont wydano ponad 50 tysięcy złotych.

BARAK o1
Barak na terenie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 66. Fot. Sah

„Nie mam natomiast żadnych wątpliwości, że podjęte w ostatnim czasie działania władz uczelni mające na celu eksmitowanie Wydawnictwa Naukowego z zajmowanych pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 66 do baraku szkodzą w najwyższym stopniu interesom Uniwersytetu i jego pracowników. Znowu zatem pozwolę sobie postawić Panu Rektorowi następujące pytania:

1. Czy można przenieść Wydawnictwo Naukowe do baraku, który jest samowolą budowlaną i nie ma dotychczas przeprowadzonych procedur legalizacji użytkowania tego obiektu?

2. Czy władze Uniwersytetu są świadome, że ów barak nie spełnia wielu przepisów budowlanych, przeciwpożarowych, sanitarnych, elektrycznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, nie posiada łączy telefonicznych, internetowych, a nawet nie ma zwykłego ogrzewania? Czy w takich warunkach w XXI wieku ma pracować Wydawnictwo Naukowe największej na północy Polski uczelni?

3. Czy partykularny interes Dziekana jednego z wydziałów US jest ważniejszy od interesów naukowych całej społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu?

Wydaje mi się, że tylko zdecydowane działania Pana Rektora mogą oczyścić atmosferę wokół Wydawnictwa i pozwolić mu na normalną działalność.” – Fragment pisma prof. dr. hab. Edwarda Włodarczyka, Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Wydawnictw do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Dr. hab. Waldemara Tarczyńskiego z dnia 14.07.2007 r. Poza rektorem kopie dokumentu otrzymali: prof. dr hab. Andrzej Witkowski, prorektor ds. nauki, mgr Janusz Hołubasz, dyrektor Wydawnictwa Naukowego US oraz członkowie Senackiej Komisji ds. Wydawnictw (zobacz dokument).

Kwiecień – maj 2007 r.
„…żadne dokumenty nie istnieją”.
Szacunkowy koszt prac projektowych – około 90 000 zł.
Opłata legalizacyjna – 100 000 zł.
…do tego koszty robót budowlanych.

„Trzeba się zastanowić czy nie należałoby zacząć załatwiania od zalegalizowania budynku. W dniu 16.04.2007 rozmawiałem z pracownikiem Działu Administracyjno-Socjalnym PS [dop. Politechniki Szczecińskiej] Panią Grażyną Anastaziak, która obiecała mi, że jeszcze poszuka w archiwach, ale według jej wiedzy i z tego co przekazał jej Pan prof. Mysłowski, żadne dokumenty nie istnieją.” Fragment pisma Jana Wieczorka, kierownika Rejonu Obsługi Gospodarczej [dop. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania] do mgr inż. Marii Jaga-Sygit, zastępcy kanclerza Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17.04.2007 r. (zobacz dokument).

„W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 17.04.2007 r. informujemy, że z uwagi na brak jakichkolwiek dokumentów dotyczących budowy i eksploatacji budynku, niezbędne jest rozpoczęcie procedury legalizacji obiektu.

W tym celu konieczne jest wykonanie:

1. inwentaryzacji obiektu
2. projektu budowlanego obiektu (uwzględniającego nowe funkcje poszczególnych pomieszczeń), przyłączy, bilanse mocy itp.
3. ekspertyz budowlanych – budynek nie spełnia szeregu wymogów stawianych budynkom w warunkach technicznych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.02.75.690 z późniejszymi zmianami), np. za niska jest wysokość pomieszczeń – poniżej 250 cm.
4. uzyskanie decyzji na odstępstwa od warunków technicznych – wydawane przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej lub państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Dopiero po wykonaniu tych czynności będzie można złożyć wniosek o legalizację obiektu i o pozwolenie na użytkowanie budynku.

Szacunkowy koszt prac projektowych wynosi około 90 000 zł brutto. Prosimy o wskazanie źródła finansowania projektu abyśmy mogli rozpocząć procedurę przetargową.

Jednocześnie należy nadmienić, że zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt. 3, art. 49 ust. 2 oraz art. 59f ust. 1 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016 z późniejszymi zmianami) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w drodze postanowienia ustali wysokość opłaty legalizacyjnej, która w tym przypadku może wynosić: (s = 50 x 500 zł = 25 000 zł, k = 4,0, w = 1,0) Opłata legalizacyjna = s x k x w = 25.000 x 4,0 x 1,0 = 100 000 zł

Do wyżej wymienionych kosztów i opłat dojdą koszty robót budowlanych niezbędnych do wykonania w celu prawidłowego użytkowania obiektu”. – Treść pisma inż. Marii Jagi Sygit, zastępcy kanclerza, do prof. zw. Dr. hab. Edwarda Urbańczyka, dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego dotyczącego adaptacji na potrzeby WNEiZ budynku przy ul. Mickiewicza 66 przejętego od Politechniki Szczecińskiej z dnia 14.05.2007 r. (DTT/283/07). Dokument podpisał także mgr inż. Dariusz Korsak, kierownik Działu Technicznego (zobacz dokument).

„Proszę o przeprowadzenie remontu
w uzgodnieniu z kier. Wieczorkiem i Hołubaszem.
[pieczęć, podpis i data]
Kanclerz, mgr Eugeniusz Kisiel, 3.07.07”

2.07.2007 r. kierownik Działu Technicznego, mgr inż. Dariusz Korsak przekazuje kanclerzowi Uniwersytetu Szczecińskiego, mgr. Eugeniuszowi Kisielowi informację dotyczącą remontu budynku przejętego od Politechniki Szczecińskiej przy ul. Mickiewicza 66 w Szczecinie (DTT/379/07): „INFORMACJA. Dnia 17.04.2007 r. wpłynęło do Działu Technicznego Uniwersytetu Szczecińskiego pismo Kierownika Rejonu Obsługi Gospodarczej Jana Wieczorka z prośbą o opracowanie zakresu robót budowlanych niezbędnych do wykonania w ramach remontu budynku. Jednocześnie zwrócono się z prośbą o rozpoczęcie procedury legalizacyjnej użytkowania budynku – brak jest jakichkolwiek dokumentów dotyczących budowy i eksploatacji budynku, jest to samowola budowlana.

Po dokonaniu wizji lokalnych z kilkoma projektantami Dział Techniczny zwrócił się pismem z dnia 14.05.2007 r. do Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US z informacją, że przed przystąpieniem do remontu i użytkowania obiektu należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku. Określono niezbędny do wykonania zakres prac projektowych i orientacyjny ich koszt. Oczekiwaliśmy na decyzję w tej sprawie i wskazania źródła finansowania prac projektowych.

Dnia 28.06.2006 r. [dop. zapewne błędnie podano rok] Dziekan WNEiZ US w rozmowie telefonicznej poinformował mnie o konieczności rozpoczęcia prac remontowych na obiekcie. Natomiast w sprawach finansowych kazał zwrócić się do Kanclerza US twierdząc, że nie jest to przedsięwzięcie wydziału tylko władz centralnych uczelni.

W związku z powyższym informuję Pana, że przed przystąpieniem do użytkowania obiektu należy przeprowadzić procedurę legalizacyjną dla budynku.

Budynek ten jest barakiem, który nie spełnia wielu przepisów budowlanych, przeciwpożarowych, sanitarnych, elektrycznych, bezpieczeństwa i higieny pracy. Materiały z jakich został postawiony nie posiadają żadnych świadectw dopuszczenia do użytku (m.in. niepalności, toksyczności). Niewykluczone jest, że w wyniku opracowanych ekspertyz okaże się ekonomicznie nieuzasadnione remontowanie obiektu – lepiej będzie rozebrać barak i postawić nowy budynek zaprojektowanych do konkretnych potrzeb.

Należy dodatkowo podkreślić, że użytkowanie obiektu bez jego dostosowania do obowiązujących przepisów stwarza zagrożenie dla życia ludzi i grozi odpowiedzialnością karną dla osób, które taką decyzję podejmują, o czym jako Dział Techniczny jesteśmy zobowiązani poinformować, a inspektorzy nadzoru nie mogą łamać przepisów budowlanych, gdyż grozi za to odpowiedzialność zawodowa do pozbawienia uprawnień budowlanych włącznie.

Reasumując proszę o podjęcie decyzji, co do sposobu dalszego postępowania w sprawie remontu obiektu.” Kanclerz Uniwersytetu Szczecińskiego, mgr Eugeniusz Kisiel dokonał odręcznej adnotacji na piśmie mgr. inż. Dariusza Korsaka, kierownika Działu Technicznego US (3.07.07): „Proszę o przeprowadzenie remontu w uzgodnieniu z kier. Wieczorkiem i Hołubaszem.” (zobacz dokument).

BARAK o2
Barak z przyspawanymi do szkieletu konstrukcji kratami na oknach. Do tego budynku planowano przenieść Wydawnictwo Naukowe US. Fot. Sah

„Wyrażam zgodę na zakup żaluzji okiennych…”

Pismo kanclerza US, mgr. Eugeniusza Kisiela do dyrektora Wydawnictwa Naukowego US, mgr. Janusza Hołubasza z dnia 13.07.2007 r. (DTT/398/07) dotyczące przeniesienia wydawnictwa do nowej siedziby – budynek zwolniony przez Politechnikę Szczecińską przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie: „Po zapoznaniu się z Pana zdaniem odrębnym do protokołu uzgodnień z dnia 5.07.2007 r. [zobacz dokument] w sprawie zakresu robót remontowych na obiekcie informuję, że:

1. Nie wyrażam zgody na montaż dodatkowych krat na drzwi wejściowe i okna. Obiekt należy zabezpieczyć przez monitoring antywłamaniowy – wszelkie uzgodnienia w tej sprawie proszę dokonać z Działem Administracyjno-Gospodarczym i Kierownikiem Rejonu Obsługi Gospodarczej.
2. Wyrażam zgodę na założenie sieci komputerowej z dostępem do internetu oraz na rozbudowę sieci telefonicznej – wszelkie uzgodnienia w tej sprawie należy dokonać z Centrum Zarządzania Uczelnianą Siecią Komputerową Uniwersytetu Szczecińskiego.
3. Wyrażam zgodę na zakup żaluzji okiennych – uzgodnienia w tej sprawie należy dokonać z Kierownikiem Rejonu Obsługi Gospodarczej.
4. Wobec braku w tej chwili innych możliwości ogrzewania obiektu, obiekt będzie ogrzewany za pomocą grzejników elektrycznych – ich zakup należy uzgodnić z Kierownikiem Rejonu Obsługi Gospodarczej.
5. Wymianę urządzeń sanitarnych i baterii na nowe należy uzgodnić z Kierownikiem Rejonu Obsługi Gospodarczej.
6. Roboty ogólnobudowlane i elektryczne zostaną zlecone przez Dział Techniczny.”

Dokument do wiadomości otrzymali Dział Administracyjno- Gospodarczy, kierownik Rejonu Obsługi Gospodarczej, Centrum Zarządzania Uczelnianą Siecią Komputerową US oraz Dział Techniczny (zobacz dokument).

„…nie ma w nim stanowisk pracy.”

13.07.2007 r. Związki zawodowe nie mają wiedzy o tym, że tego samego dnia. tj. 13.07.2007 r., kanclerz US podejmuje decyzje w sprawach związanych z wyposażeniem baraku na potrzeby Wydawnictwa Naukowego US (DTT/398/07, treść powyżej). Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” US, Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Związek Zawodowy Pracowników Nie Będących Nauczycielami Akademickimi US kierują pismo do mgr inż. Ewy Matuszak, kierownika Inspektoratu BHP i P-POŻ US: „…w nawiązaniu do wizyty przedstawicieli związków zawodowych działających przy Uniwersytecie Szczecińskim w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego (w dn. 12.07.2007 r.) zwracamy się z prośbą o udostępnienie opinii dot. budynku barakowego w kampusie przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie. Według informacji, które uzyskaliśmy od pracowników wydawnictwa obiekt ten zaplanowano na siedzibę WNUS.” (zobacz dokument).

Kierownik Inspektoratu BHP i Ochrony P.Poż., jednostki bezpośrednio podległej kanclerzowi US, odpowiada w dniu 18.07.2007 r. (RB-1612-57/07): „W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 13.07.2007 r. w sprawie udostępnienia opinii dot. budynku barakowego w kampusie przy ul. Mickiewicza 64 informuję, że Inspektorat BHP i OP takiej opinii nie posiada. Obiekt ten nie jest obecnie eksploatowany i nie ma w nim stanowisk pracy. W związku z powyższym jest poza obszarem naszego zainteresowania. Jeżeli Władze Uczelni polecą Inspektoratowi BHP i OP wykonanie stosownej opinii nt. warunków bhp i oppoż. przedmiotowego budynku przed jego użytkowaniem to taką opinię Inspektorat BHP i OP opracuje.” (zobacz dokument).

Uniwersytet zleca remont

8.10.2007 r., z-ca kanclerza US, mgr inż. Sylwia Serewiś oraz kwestor US, mgr Andrzej Kuciński zawierają w imieniu Uniwersytetu Szczecińskiego umowę z podwykonawcą na remont pomieszczeń typu barakowego przy ul. Mickiewicza 64. Za wykonanie robót uczelnia zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 44 420,20 zł brutto. Termin wykonania robót: rozpoczęcie – 8.10.2007 r., zakończenie – 14.11.2007 r. Druga umowa, z dnia 12.11.2007 r., dotyczy remontu instalacji odgromowej budynku typu barakowego, a wartość usługi wyceniono na 7320 zł brutto. Termin wykonania robót: rozpoczęcie – 12.11.2007 r., zakończenie – 14.11.2007 r.

Zarzut „porażającej niesubordynacji”

4.12.2007 r. Do Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Szczecińskim z prośbą o obronę zwraca się jeden z inspektorów nadzoru zatrudniony w Dziale Technicznym US. Postawiono mu zarzut „porażającej niesubordynacji” (28.11.2007 r.). Z dokumentacji sprawy pracowniczej DTT/912/07 z dnia 29.11.07 r. oraz DTT/920/B/12/07 z dnia 3.12.2007 r. (fragment dotyczący baraku): „Przed podpisaniem protokołu z kontroli obiektu przy ul. Mickiewicza 64 zwróciłam się do Z-cy Kanclerza US w obecności Kierownika Działu Technicznego US z prośbą o zwolnienie mnie z obowiązku przeprowadzenia kontroli, gdyż jest to dla mnie bardzo trudna do pogodzenia sytuacja, bycia z jedne strony pracownikiem i z drugiej strony zgłaszania do organu nadzoru budowlanego (do czego zobowiązuje mnie art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego) nieprawidłowości, które występują u pracodawcy…”. Inspektor nadzoru zrezygnował z pracy w Uniwersytecie Szczecińskim.

BARAK o3
Barak – widok z okna budynku WNEiZ US. Fot. Sah

Zarządzanie majątkiem

„…proszę o przeprowadzenie kontroli, która potwierdzi lub zdementuje, informacje świadczące o niegospodarności oraz podjęciu działań wskazujących na brak poszanowania prawa w zakresie przepisów budowlanych, przeciwpożarowych, sanitarnych, elektrycznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez mgr Eugeniusza Kisiela, Kanclerza Uniwersytetu Szczecińskiego. (…) Jego Magnificencjo, w świetle przedstawionych powyżej dokumentów, wymagających weryfikacji, pojawia się podejrzenie, że mamy do czynienia z przejawem skrajnej niegospodarności i nieodpowiedzialności. Działanie tego typu podważa zaufanie do Środowiska Akademickiego. Wierzę, że podejmie Pan stosowne czynności mające na celu wyjaśnienie niniejszej sprawy i wyciągnięcie konsekwencji służbowych względem osób, które dopuściły się niegospodarności. Według mojej wiedzy w obiekcie, w którym wykonano prace remontowe w 2007 roku, do dziś, tj. 10.01.2014 r., nie przeprowadzono procedury legalizacyjnej.” – Fragment pisma mgr. Sebastiana Sahajdaka, przewodniczącego Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” US do prof. dr. hab. Edwarda Włodarczyka, rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 10.01.2014 r. Pismo, do wiadomości, otrzymał także prof. dr hab. Waldemar Gos, prorektor ds. finansów i rozwoju US. 13.01.2014 r. rektor US przekazał pismo przewodniczącego związku zawodowego kanclerzowi US mgr. E. Kisielowi z prośbą o ustosunkowanie się. Ten dokonał adnotacji na dokumencie związkowca „DT [dop. Dział Techniczny]. Do omówienia. 15.01.14.” Jest też adnotacja zastępcy kanclerza US mgr inż. Sylwii Serewiś: „TT [podkreślenie] Pr. przygotować odp. dla JM Rektora”. (zobacz dokument).

„…decyzją władz rektorskich”

„Proszę o przekazanie kopii tego pisma Panu S. Sahajdakowi” – adnotacja JM Rektora US, prof. dr. hab. E. Włodarczyka z dnia 30.01.2014 r. na kserokopii pisma zastępcy kanclerza US mgr inż. Sylwii Serewiś adresowanego do rektora US z dnia 21.01.2014 r. Pismo dotyczy remontu budynku parterowego (B1) WNEiZ przy ul. Mickiewicza 66 w Szczecinie przeprowadzonego w 2007 r.

Dział techniczny US w odpowiedzi na pismo Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 10.01.2014 r. (znak L.dz. 376/KUS/01/2014) informuje:

1. 26.03.07 r. Uniwersytet Szczeciński przejął protokolarnie budynek użytkowany przez Politechnikę Szczecińską. W związku z powyższym pojawiła się koncepcja Dziekana WNEiZ US prof. dr hab. Edwarda Urbańczyka (poparta przez władze rektorskie) o przeniesieniu Wydawnictwa Naukowego US do przejętego budynku. Dziekan argumentował swoją decyzję potrzebą przejęcia dotychczas zajmowanych pomieszczeń przez Wydawnictwo Naukowe na potrzeby własne wydziału. Pismem z dnia 17.04.07 r. Wydział poprosił o przeprowadzenie remontu w celu realizacji przeprowadzki. Dział techniczny przeprowadził wizję lokalną i poinformował pismem z dnia 14.05.07 r Dziekana o stanie faktycznym i prawnym budynku, ewentualnym zakresie i kosztach prac remontowych. Dziekan 28.06.07 r. w rozmowie telefonicznej podtrzymał swoje stanowisko, jednocześnie informując, że sprawa jest bardzo pilna (nie ma czasu na tworzenie dokumentacji projektowej), a zakres prac i ich sfinansowanie leży po stronie administracji centralnej. Pismem z dnia 2.07.07 r Dział Techniczny US zwrócił się z prośbą do Kanclerza US z prośbą, o potwierdzenie rozpoczęcia remontu z kosztów ogólnouczelnianych, jego zakresu i wysokości środków finansowych, jakie może uczelnia na remont przeznaczyć. Kanclerz potwierdził, że decyzją władz rektorskich należy remont przeprowadzić w niezbędnym zakresie i w jak najszybszym czasie, a koszt remontu nie powinien przekroczyć 50 tys. złotych.
2. Dnia 5.07.07 r został spisany protokół uzgodnień prac remontowych w niezbędnym zakresie. Skupiono się na naprawie i odnowieniu istniejących okładzin i instalacji, zakładając, że obiekt był dotychczas użytkowany, więc nie nastąpiła jakaś nadzwyczajna okoliczność, żeby nie można było go w dalszym ciągu użytkować. Pismem z dnia 13.07.07 r Kanclerz US poinformował Dyrektora Wydawnictwa Naukowego US o zaakceptowaniu zakresu prac remontowych i zakupu wyposażenia. Na tej podstawie przeprowadzono roboty remontowe (umowy z dnia 8.10.07 r i 12.11.07 r na łączną kwotę 51.740,20 złotych).
3. Po przeprowadzeniu remontu, zapadła decyzja władz rektorskich, że Wydawnictwo Naukowe US ma pozostać w dalszym ciągu w zajmowanych dotychczas pomieszczeniach. W związku z tym do pomieszczeń nowowyremontowanych Dziekan zaproponował przeniesienie Panu prof. dr hab. inż. Alberto Lozano wraz z prowadzonym przez niego Zespołem badawczym „Integracja”. Ponieważ standard nowych pomieszczeń był niższy od dotychczas przez niego zajmowanych w ostateczności do przeniesienia nie doszło. Następnie Dziekan przedstawił pomysł budowy nowej auli i zagospodarowania terenu (z możliwą rozbiórką istniejących budynków parterowych), co stawiało pod znakiem zapytania zasadność wykonywania dokumentacji projektowej przejętego budynku. Później Uniwersytet Szczeciński prowadził rozmowy z potencjalnymi najemcami zewnętrznymi, ale z powodu kryzysu gospodarczego, który nastąpił nie można było uzyskać odpowiednich stawek najmu. Obecnie obiekt jest wykorzystywany przez wydział jako magazyn sprzętu i mebli (przeniesionych na czas remontu z 3 piętra budynku przy ul. Mickiewicza 66).
4. Zakres przeprowadzonego remontu miał przede wszystkim na celu:
a/ zabezpieczenie obiektu przed kradzieżą
b/ zabezpieczenie obiektu przed dewastacją
c/ konserwację obiektu, ochrona przed degradacją
d/ zadbanie o estetykę obiektu
e/ zabezpieczenie obiektu pod względem ppoż. (remont instalacji elektrycznej i odgromowej)
f/ rozpoczęcia użytkowania przejętego obiektu

Reasumując, nieprawdą jest, że podjęcie działań remontowych w 2007 r. miało znamiona niegospodarności. Działania te należało podjąć. Ich celowość wynikała także z realizacji decyzji podejmowanych przez władze rektorskie. Natomiast, co do dalszego użytkowania tego obiektu i wykonania w związku z tym odpowiedniej dokumentacji budowlanej decyzję powinien podjąć WNEIZ.” (zobacz dokument).

Opracowanie:
Sebastian Sahajdak

Szczecin, 1.02.2017 r.

Zobacz także: „…o sztuce gospodarowania: PAŁAC”