…o sztuce gospodarowania: PAŁAC

Dlaczego powstał ten tekst? Ponieważ Społeczność Akademicka Uniwersytetu Szczecińskiego musi zastanowić się nad jakością swojego GOSPODAROWANIA. Nie zrobią tego za nas, ani opinia publiczna, ani urzędnicy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.   

Historię Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stolcu, w zarządzie Uniwersytetu Szczecińskiego, można podsumować w kilku słowach: przejąć, zdegradować, dopłacić i oddać.


Przejąć

Rok 2009.– Za remont trzeba będzie zapłacić pewnie miliony złotych, także utrzymanie takiego obiektu jest kosztowne, dlatego potrzebowaliśmy wiarygodnego kontrahenta – tłumaczy starosta policki Leszek Guździoł. – Uniwersytet Szczeciński to instytucja, która powinna poradzić sobie z tym wyzwaniem.” (za: „Uniwersytet przejmie pałac”, Kurier Szczeciński, 30.06.2009 r. [zobacz]

Palac w Stolcu 01
Pałac w Stolcu Fot. Sah

Wojewoda Zachodniopomorski wydaje zgodę na darowiznę Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stolcu (zarz. Nr 292/2009 z 22.06.09 r.). Zbycie powinno nastąpić na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, w celu realizacji potrzeb rozwojowych uczelni, w tym z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej, miejsce wykładów i zajęć warsztatowych, odbywania specjalistycznych warsztatów, spotkań pracowników US i innych uczelni z mieszkańcami, prowadzenia studiów podyplomowych, odbywania krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, sesji wyjazdowych, sesji studenckich, Dom Emeryta oraz w miarę wzmacniania się poszczególnych wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego na weekendowe warsztaty dla studentów, spotkania seminaryjne.

Pałac zostanie przekazany w formie darowizny, bo uniwersytet zobowiązał się go wyremontować. (…) Kompleks pałacowo-parkowy w Stolcu ma ponad 13 ha powierzchni. Znajduje się tuż przy granicy z Niemcami, 20 km od centrum Szczecina. Pałac został zbudowany w latach 1726-1728 przez Bernarda von Ramina, niemieckiego barona.” („Uniwersytet Szczeciński przejmuje pałac w Stolcu”, Gazeta Wyborcza, aut. MUR, 27-28.06.2009 r. )

Władze Uniwersytetu Szczecińskiego przekonały Starostę Polickiego, a Wojewoda Zachodniopomorski wydał stosowne zarządzenie. O sprawie, w czerwcu 2009 roku, rozpisują się regionalne media. Formalnością było przekonanie Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego. Ten podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Uniwersytetowi Szczecińskiemu zespołu pałacowo-parkowego w Stolcu. Uprawnionych do głosowania, w trakcie posiedzenia w dniu 24 września 2009 r., było 40 osób. W głosowaniu jawnym, przy dwóch głosach wstrzymujących się, Senat przyjął uchwałę. Notariusza umówiono tego samego dnia.

Z protokołu posiedzenia Senatu US w dniu 24 września 2009 r.: „Głos zabrał Prorektor ds. Finansów i Rozwoju prof. dr hab. Józef Perenc. (…) Stan budynków, które zajmowała straż graniczna jest dość dobry, jednak większość wymaga remontu. Jeżeli Senat wyrazi zgodę na przejęcie przez Uczelnię zespołu parkowo-pałacowego w Stolcu, to władze podejmą starania o pozyskanie środków na remont ze źródeł zewnętrznych, podobnie jak miało to miejsce w przypadku zespołu parkowo-pałacowego w Małkocinie i w Kulicach. Po przeprowadzeniu remontu ze środków zewnętrznych nieruchomość zostanie przekazana pod zarząd jednemu z wydziałów, który posiada dobrą kondycję finansową. Aby podpisać akt notarialny, na mocy którego nieruchomość w Stolcu stanie się własnością Uniwersytetu Szczecińskiego, wymagana jest zgoda Senatu. Prorektor J. Perenc dodał, że zgodnie z przepisami unijnymi każdy budynek, którego wiek ma więcej niż sto lat, wymaga nadzoru konserwatora zabytków, nieruchomość w Stolcu zalicza się do tego rodzaju budowli.

JM Rektor [dop. prof. dr hab. W. Tarczyński] rozwiał wątpliwości związane z finansowaniem remontów przejmowanych przez Uczelnię. Powiedział, że pieniądze na remonty i modernizację zespołów parkowo-pałacowych stanowiących własność Uczelni zawsze pochodzą ze źródeł zewnętrznych i są to zawsze środki celowe. Zdaniem władz rektorskich nieruchomość w Stolcu mogłaby, po przeprowadzonym remoncie, stanowić np. dom pracy twórczej. W przypadku nieudanych prób pozyskania środków na remonty nieruchomości, sama nieruchomość stanowi zabezpieczenie i może być sprzedana na wolnym rynku. JM Rektor podkreślił jednak, że jest to rozwiązanie ostateczne. Ma być to obiekt wykorzystywany do prowadzenia określonej działalności. Działalność powinna przynosić dochody, które pokryją koszty bieżącej działalności i przyniosą zysk. JM Rektor zarządził głosowanie w sprawie. Uprawnionych do głosowania 40 osób. W głosowaniu jawnym, przy dwóch głosach wstrzymujących się, Senat przyjął uchwałę.” (zobacz protokół, s. 9).

Akt notarialny (umowę darowizny) podpisano tego samego dnia, tj. 24 września 2009 roku. Z operatu szacunkowego wartości rynkowej, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, wynika, że wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości wynosiła 2 060 000 zł. W akcie notarialnym zawarto zapis, że w przypadku niewykorzystania przedmiotowej nieruchomości na cele wskazane przez uczelnię darowizna podlega odwołaniu [zobacz dokument]. W związku z powyższym zapisem, uczelnia nie mogła sprzedać nieruchomości na wolnym rynku. Kilka godzin wcześniej, o takiej możliwości informował Rektor US.

Protokół zdawczo-odbiorczy uczelnia podpisuje 30 września 2009 roku. Od tego dnia Uniwersytet Szczeciński jest właścicielem trzech zespołów dworsko-parkowych w: Kulicach, Małkocinie i Stolcu.

Degradacja

Uniwersytet Szczeciński przejmuje pałac 30 września 2009 roku. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie (ZWKZ) po raz pierwszy odwiedza nowego właściciela w Stolcu, w dniu 1 grudnia 2010 roku [zobacz protokół: str. 1 str. 2 str. 3]. Kolejna kontrola ma miejsce w dniu 26 czerwca 2012 roku [zobacz protokół: str. 1 str. 2]. Stwierdzono, że od czasu ostatniej kontroli przy zabytku nie przeprowadzono żadnych prac remontowo-zabezpieczających. ZWKZ stwierdza, że ze względu na stale postępującą degradację zabytku, należy przeprowadzić podstawowe prace zabezpieczające. Od przekazania darowizny uczelni minęły prawie trzy lata.

Uniwersytet Szczeciński otrzymuje zalecenia pokontrolne (23.07.2012 r., zobacz: str. 1 str. 2 str. 3). W dokumencie czytamy między innymi, że „pilnych napraw wymaga zwłaszcza system opierzeń blacharskich, rynien i rur spustowych, których nieszczelność ciągle powoduje ciągłe zamakanie elewacji pałacu, skutkujące zawilgoceniem i odparzaniem się tynków oraz niszczeniem konstrukcji murowej. Stwierdzono również lokalne nieszczelności pokrycia dachowego, braki dachówek i gąsiorów w partii kalenicy. Ponadto widoczna jest nieszczelność pokrycia papowego w werandzie od strony elewacji ogrodowej skutkująca zamakaniem ścian werandy. Niepokój budzi również stan murów obwodowych budynku, na którym widoczne są liczne spękania konstrukcyjne, świadczące o nieprawidłowej pracy partii fundamentowej. Niekorzystny wpływ na ustrój konstrukcyjny pałacu ma niestabilność skarpy po zachodniej stronie budynku, zabezpieczonym kamiennym murem oporowym niszczonym przez korzenie drzew i krzewów oraz w wyniku nieprawidłowego sposobu odprowadzania wód deszczowych z budynku i jego otoczenia. W związku z powyższym należy zbadać sposób i miejsce wyprowadzenia rur spustowych oraz odpowiednio wyprofilować teren bezpośrednio przyległy do budynku pałacu.

W związku z ww. nieprawidłowościami ZWKZ zlecił wykonanie orzeczenia o stanie technicznym wraz z wytycznymi konserwatorskimi do remontu pałacu, które zostały wykonane w sierpniu 2011 r. przez dr. inż. Stefana Nowaczyka i dr. inż. arch. Macieja Płotkowiaka. W związku z ustaleniami poczynionymi w toku kontroli ZWKZ przesyła [dop. uczelni] potwierdzoną kopię protokołu z kontroli wraz z egzemplarzem ww. dokumentacji technicznej, która powinna stanowić podstawę do sporządzenia projektu budowlanego remontu i konserwacji zabytku. (…) W oparciu o przekazaną dokumentację do dnia 30 listopada 2012 roku należy przeprowadzić następujące prace remontowo-zabezpieczające przy zabytku:

1. Zlikwidować nieszczelności ceramicznego pokrycia dachowego poprzez:

– uzupełnienie brakujących dachówek i wymianę uszkodzonych na nowe,
– uzupełnienie brakujących elementów opierzeń, rynien i rur spustowych,
– doraźne uszczelnienie szczelin za pomocą pianki montażowej.

2. Wymienić pokrycie papowe wraz z poszyciem nad werandą przyległą do elewacji zachodniej.

3. Zapewnić prawidłowe odprowadzanie wody opadowej na teren w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć jej przenikanie do ścian budynku – sprawdzić drożność i miejsce wyprowadzania rur spustowych.

4. Na rysach i pęknięciach nałożyć plomby pokontrolne lub wskaźniki szerokości rys, celem monitorowania dynamiki ich rozwarcia. Przegląd stanu plomb przeprowadzić nie rzadziej niż dwa razy do roku – wiosną i jesienią. O uzyskanych wynikach należy poinformować nadzór techniczny oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków.

5. Wykonać doraźne zabezpieczenie muru oporowego skarpy od strony zachodniej poprzez usunięcie (bez brył korzeniowych) wrastającej w mur roślinności i uporządkowanie przyległego terenu.

 

Palac w Stolcu 02
Fot. Sah

Władze Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymały pouczenie. Zgodnie z art. 110 ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami kto będąc właścicielem lub posiadaczem zabytku nie zabezpieczył go w należyty sposób przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zaginięciem lub kradzieżą, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Ponadto zgodnie z art. 119 kto nie wykonuje zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 40 ust. 1, podlega karze grzywny”.

ZWKZ odpowiada Prorektor ds. Kształcenia, prof. dr hab. Edward Włodarczyk (Rektor Elekt, kadencja 2012-2016). Informuje, że pałac nie jest przez uniwersytet użytkowany. Wskazane zalecenia zostaną uwzględnione przy tworzeniu dokumentacji budowlanej. Niemniej uczelnia na dzisiaj nie posiada środków na wykonanie jakichkolwiek prac budowlanych. Jednocześnie Uniwersytet informuje, że jeżeli ZWKZ posiada środki finansowe, które mógłby wyasygnować, w celu wykonania chociaż doraźnych prac, chętnie z takiej pomocy jako instytucja publiczna skorzystamy [zobacz dokument z 7.08.2012 r.]. Nieważne, że w zaleceniach pokontrolnych ZWKZ wskazuje, że w terminie 14 dniu od daty otrzymania pisma uczelnia może przedstawić wyjaśnienie, które powinno zawierać dokładny harmonogram zalecanych do wykonania prac remontowo-zabezpieczających.

5.12.2012 r. Rektor US otrzymuje pismo od ZWKZ. Ten wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym prawem brak wyasygnowanych środków finansowych na ten cel nie zwalnia właściciela zabytku z prowadzenia podstawowych prac remontowo-zabezpieczających, w zakresie eliminującym zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem tego zabytku. (…) W związku z powyższym obowiązek wykonania prac remontowo-zabezpieczających wyszczególnionych w punktach od 1 do 5 zaleceń pokontrolnych traktuje się jako wiążący. Wykonanie ww. robót budowlanych pozwoli na wyeliminowanie doraźnego zagrożenia dla zabytku. (…) Po upływie wyznaczonego na realizację prac remontowo-zabezpieczających zostanie przeprowadzona ponowna kontrola zabytku. W załączeniu do pisma rektor otrzymał ogólną informację zbiorczą na temat możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na dofinansowanie ww. prac przy obiektach zabytkowych. [zobacz dokument z 5.12.2012 r.: str. 1 str. 2]. Pismo Rektora US wskazuje, że od 2009 roku US o taką informację u ZWKZ nie zabiegał. Obiekt przejął w 2009 roku, a mówienie że uczelnia nie posiada środków na prace remontowo-zabezpieczające jest, delikatnie rzecz ujmując, nie do przyjęcia. Warto zwrócić uwagę na zalecenia ZWKZ (powyżej, punkty od 1 do 5).

19.03.2014 roku Uczelnia otrzymuje kolejne zawiadomienie o kontroli ZWKZ. Pałac w Stolcu będzie wizytowany 27 marca 2014 roku o godz. 9.30. Według oświadczenia przedstawiciela Uniwersytetu Szczecińskiego, na miejscu kontroli nie wykonano nic z zaleceń ZWKZ z dnia 23.07.2012 roku.

Pismem z dnia 14.04.2014 roku ZWKZ wzywa Uniwersytet Szczeciński do złożenia pisemnych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od otrzymania niniejszego pisma, dotyczących przyczyn niewykonania ww. zaleceń. ZWKZ przypomina o grożącej odpowiedzialności karnej za niewykonanie zaleceń pokontrolnych oraz nienależytego zabezpieczenia zabytku przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

28.04.2014 roku ZWKZ otrzymuje pismo od Rektora US. Trudno jest je komentować. Warto się z nim zapoznać w całości [zobacz dokument]. Uczelnia prowadzi działania związane z wyzbyciem się pałacu w Stolcu.

Dopłacić

Działalność obiektu w Stolcu docelowo miała przynosić dochody, które pokryłyby koszty bieżącej działalności i przyniosłyby zysk. Tak przynajmniej zakładały władze US w 2009 roku. Jakie były na to szanse? Uchwałę w sprawie przejęcia zespołu pałacowo-parkowego podjęto w dniu 24 września 2009 roku. 38 z 40 senatorów głosowało „ZA”, dwóch wstrzymało się od głosu. Dwa miesiące później, na kolejnym posiedzeniu, Senat US zapoznał się z komunikatem Prorektora ds. Finansów i Rozwoju na temat wyniku finansowego uczelni w 2009 r. (26.11.09 r.): „1/ Wynik finansowy za 10 miesięcy kształtuje się następująco: tylko dwa wydziały wykazały wynik dodatni, są to WNEiZ i WPiA. Pozostałe wydziały wykazały stratę w łącznej kwocie 4 mln 070 tys. zł, a jednostki międzywydziałowe stratę w wysokości 1 mln 600 tys. zł. Zespół parkowo-pałacowy w Małkocinie ma 107 tys. straty, w Kulicach 179 tys. zł straty, pozostałe ośrodki wypoczynkowe 46 tys. zł [zobacz protokół, s. 3].

W jaki sposób miałby na siebie zarobić zespół pałacowo-parkowy w Stolcu? Skoro obiekty w Kulicach i Małkocinie nie przynoszą dochodów uczelni do dziś, to jest do lutego 2017 roku. Na utrzymanie Kulic i Małkocina rocznie trzeba wydawać około 400 tysięcy złotych (razem). Inną sprawą jest to, jakie cele statutowe realizuje uczelnia w tych obiektach. Związki zawodowe chciały się tego dowiedzieć. Niestety – bez powodzenia. Warto na marginesie dodać, że Uniwersytet Szczeciński posiada ponad 30 nieruchomości.

Ile kosztował uczelnię nieużytkowany pałac w Stolcu w latach 2009-2014? Na dzień dobry, czyli przy podpisaniu aktu notarialnego, trzeba było zapłacić około 8 tys. złotych. Trzeba było zapłacić rzeczoznawcy za wycenę nieruchomości. W latach 2009–2014 zatrudniano pracowników ochrony. W trakcie posiedzenia Senatu US w dniu 24 kwietnia 2014 r. [zobacz protokół] Rektor US informował między innymi, że „uczelnia ponosi minimalne koszty związane z zatrudnieniem trzech pracowników na podstawie umowy zlecenia. Są to koszty w wysokości ok. 5 tys. miesięcznie.” Te „minimalne koszty” mogły wynieść, za lata 2009–2014, do 280 tys. złotych.

Palac w Stolcu 03
Zespół pałacowo-parkowy w Stolcu odwiedzany przez turystów. Tablica informacyjna US. Zwiedzający, przy bramie, mogli dowiedzieć się, że wcześniej była tutaj Straż Graniczna i że Uniwersytet Szczeciński „nic nie robi”. Fot. Sah

Palac w Stolcu 04
Z wszystkich trzech zespołów dworsko-parkowych Uniwersytetu Szczecińskiego, ten oddalony o 20 km od Szczecina w Stolcu, miał szansę tętnić życiem. Problem w tym, że wymagałoby to zmiany filozofii w gospodarowaniu nieruchomościami uczelni. Fot. Sah

Oddać

Przez kilka lat Uniwersytet Szczeciński nie wykonał prostych i niedrogich, w skali całego projektu i budżetu uczelni, prac zabezpieczających nieruchomość. Dla pałacu w Stolcu został wykonany program funkcjonalno-użytkowy. Było to wystarczające opracowanie, jeśli ktoś ubiegałby się o dotację w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonywanie projektu budowlanego, w przypadku nieruchomości w Stolcu, pociągnęłoby dodatkowe koszty, ale umożliwiłoby szukanie także innych źródeł dotacji na wykonanie robót budowlanych (mogłoby to jednak utrudnić realizację w pierwszej formule, czyli „zaprojektuj i wybuduj”). Decyzja zależała więc od realności uzyskania środków z danego źródła. Czy składano jakieś wnioski o datację na inwestycję remontową zespołu dworsko-parkowego w Stolcu? Czy tylko, w latach 2009–2013, prowadzono rozmowy kuluarowe w sprawie?

Rok 2013. Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 27 czerwca 2013 roku: „Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Stolcu. Głos zabrał Rektor prof. dr hab. Edward Włodarczyk, Uniwersytet stał się właścicielem nieruchomości w Stolcu i przynależącego do tej nieruchomości parku w 2007 r. [dop. 2009]. Pomimo podejmowania różnych prób zagospodarowania tego obszaru, w których to próbach Uczelnia miała uzyskać poparcie władz samorządowych albo poparcie władz województwa, nie udało się pozyskać środków na remont obiektu. Dworek niszczeje, wojewódzki konserwator monituje, by US podjął prace zabezpieczające obiekt przed niszczeniem. Konserwator nie dysponuje jednak żadnymi środkami na cele związane z konserwacją obiektu i nie może wspomóc Uczelni w tym zakresie. Podjęto więc decyzję w gronie władz rektorskich, by nieruchomość zwrócić starostwie w Policach.

JM Rektor odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie w sprawie. Uchwała została podjęta. Wyniki głosowania elektronicznego znajdują się w protokole stanowiącym załącznik do oryginału protokołu” [zobacz protokół, s. 5].

„Uczelnia deklarując chęć przejęcia nieruchomości w Stolcu jako darowizny, jeszcze w 2009 r. przedstawiła oświadczenie, że posiada możliwości pozyskania środków na renowację i zagospodarowanie obiektu wraz z otoczeniem. Władze US liczyły, że na darowaną przez Skarb Państwa nieruchomość znajdą się łatwe pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego. Takie deklaracje wsparcia składały wcześniej zatroskane władze województwa. Na obietnicach się skończyło. Latem 2009 roku o tej darowiźnie i nadziejach płynących z tego faktu rozpisywały się lokalne media. Dziś o nieruchomości w Stolcu przedstawiciele uczelni wypowiadają się niechętnie, jak o jakimś problemie wstydliwym.” Kurier Szczeciński, „Uniwersytet złym gospodarzem” red. Mirosław Winconek 5.07.2013 [zobacz].

Rok 2014. „Brak środków finansowych na zagospodarowanie, odrestaurowanie zgodnie z wymaganiami stawianymi dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków, a w szczególności na bieżące utrzymanie obiektu wynika m.in. z okoliczności niezależnych od Uniwersytetu, który w momencie przejęcia własności nieruchomości kierował się zapewnieniami władz wojewódzkich o udzieleniu pomocy finansowej na jej utrzymanie i zagospodarowanie. Do uzyskania takiej pomocy nie doszło.” Wniosek US dotyczący zrzeczenia się nieruchomości na rzecz starosty polickiego [zobacz: str. 1 str. 2 str. 3].

Uczelnia zrzeka się obiektu na rzecz Starosty Polickiego. Nieruchomość wyceniono na 1 980 000 zł [zobacz dokument]. Wcześniej uczelnia zabiega o zmianę w zapisie aktu notarialnego (darowizny), która umożliwiłaby zbycie nieruchomości przez uczelnię. Jest to, w opinii starostwa, niemożliwe [zobacz dokument].

Z odpowiedzi Starosty Polickiego na wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej w sprawie pałacu w Stolcu (3.11.2015 r.): „W dniu 9 lipca 2014 r. oświadczeniem o zrzeczeniu się własności nieruchomości w formie aktu notarialnego Rep. A nr 2208/2014 Uniwersytet Szczeciński zrzekł się zabudowanej nieruchomości położonej w Stolcu z uwagi na niewykorzystanie nieruchomości na cel określony w umowie darowizny.

Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 24 lipca 2014 roku przedstawiciele Uniwersytetu Szczecińskiego przekazali nieruchomość przedstawicielom Starostwa Powiatowego w Policach, podczas przekazywania uczestnikiem był również Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Podczas oględzin stwierdzono, że nieruchomość w przeciągu 5 lat uległa znacznemu pogorszeniu, Uniwersytet nie zabezpieczał pałacu, nie dokonywał żadnych napraw i nie zapobiegał dalszej degradacji i zniszczeniom. W konsekwencji dach budynku stał się nieszczelny, połacie dachu od strony zachodniej były zerwane, co spowodowało przegnicie belek stropowych strychu I piętra oraz popękanie i zerwanie się ściany przylegającej do głównej klatki schodowej, co zostało ujęte w protokole z dnia 24 lipca 2014 roku [zobacz protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 24.07.2014 r.].

Ze strony Starostwa w Policach dowiadujemy się, że zespół dworsko-parkowy w Stolcu został sprzedany. „Do czwartego przetargu, który odbył się 5 listopada 2015 r., przystąpiło dwóch oferentów. Cena wywoławcza nieruchomości wyniosła 2.703.600,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, w którym osiągnięto najwyższą cenę w wysokości 3.270.000,00 zł. Cena ta została obniżona o 50% z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków oraz wymogów wynikających z ochrony konserwatorskiej.” Niechciany przez Uniwersytet Szczeciński zespół dworsko-parkowy w Stolcu Starosta Policki sprzedał za 1 635 000 złotych [zobacz]

Opracowanie: Sebastian Sahajdak
Szczecin, 10.02.2016 r.

Źródła:

  • Artykuły prasowe dotyczące nieruchomości [zobacz]
  • Kopie dokumentów udostępnione przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej).
  • Kopie dokumentów udostępnione przez Starostę Polickiego (w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej).
  • Protokoły z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zobacz także: „…o sztuce gospodarowania: BARAK”

Palac w Stolcu 05
Jezioro Stolsko/Schlosssee. Przez jezioro przechodzi granica polsko-niemiecka. Zdjęcie wykonane z terenu zespołu dworsko-parkowego w Stolcu. Pałac znajduje się około 40 metrów od miejsca wykonania zdjęcia. Fot. Sah

Palac w Stolcu 06
Brama główna zespołu dworsko-parkowego w Stolcu. Fot. Sah

Palac w Stolcu 07
Wyjątkowe położenie na pograniczu polsko-niemieckim. Fot. Google