Skip to content

Statut

Cele i zadania NSZZ „Solidarność”

Celem Związku jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych i socjalnych) członków Związku, a w szczególności:

 1. zabezpieczanie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i pomoc członkom Związku pozostającym bez pracy,
 3. dążenie do zapewniania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 4. ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków Związku oraz ich rodzin,
 5. podejmowanie działań w duchu dialogu społecznego, zmierzających do zharmonizowania interesów pracodawcy z interesami pracowników,
 6. wpływanie na kształt polityki gospodarczej i społecznej,
 7. szerzenie zasad demokracji i występowanie w obronie uniwersalnych wartości humanitarnych,
 8. kształtowanie aktywnej postawy działania dla dobra Ojczyzny,
 9. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących szczególnej troski,
 10. umacnianie rodziny oraz ochrona życia rodzinnego,
 11. współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie solidarnej obrony interesów pracowniczych i respektowania praw człowieka,
 12. ochrona i promocja kultury oraz szeroko pojętej edukacji,
 13. podejmowanie działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska człowieka,
 14. reprezentowanie interesów pracowniczych na forum międzynarodowym.