Związkowe konsultacje pracownicze w Uniwersytecie Szczecińskim. Termin: 2 – 31.12.2014 r.

Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego  w dniu 2.12.2014 r. poinformowała Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka, że w dniach od 2 do 31.12.2014 roku przeprowadzi związkowe konsultacje pracownicze na Uniwersytecie Szczecińskim. Konsultacje obejmują dziewięć obszarów: naukę, dydaktykę, zatrudnienie, administrację, organizację i komunikowanie się, sprawy wydawnicze, biblioteki, absolwentów i otoczenie oraz infrastrukturę.

Zgodnie z programem konsultacji, do 15.01.2015 r. opracowane opinie trafią do władz Uniwersytetu Szczecińskiego oraz pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego.

Komisja Uczelniana zwróciła uwagę Jego Magnificencji na fakt, iż NSZZ „Solidarność” działa w interesie pracowników, przede wszystkim na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz. U. 2014, poz. 167 – tekst jednolity), z której wprost wynika, że związki zawodowe:

a) są powołane do reprezentacji interesów zawodowych i socjalnych oraz praw pracowników (art. 1),
b) współuczestniczą w tworzeniu korzystnych warunków pracy (art. 6),
c) kontrolują przestrzeganie przepisów dotyczących interesów pracowników (art. 8),
d) sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy (art. 23).

Konsultacje NSZZ Solidarność z pracownikami są formą dialogu i wymianą poglądów, w którym Związek uzyskuje informacje dotyczące istotnych kwestii funkcjonowania poszczególnych wydziałów i dzięki któremu może realizować swoją misję.

W załączeniu do listu JM Rektor US otrzymał do wiadomości treść komunikatu z dnia 1 grudnia 2014 roku przekazywanego pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego. Wraz z 86 pytaniami pracownicy otrzymują także kopię odpowiedzi Komisji Uczelnianej na pismo Rektora US z dnia 9 czerwca 2014 roku skierowane do Dziekanów Wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego. Prof. dr hab. Edward Włodarczyk stwierdził między innymi, że podjęta przez nasz Związek Zawodowy działalność nie ma umocowania prawnego. Zobacz: dokument Rektora wraz z opinią prawną przesłany do wiadomości Związku oraz stanowisko Związku z 24.06.2014 r. .

Związkowe konsultacje pracownicze w Uniwersytecie Szczecińskim są czwartymi realizowanymi w naszej uczelni konsultacjami. Pierwsze zrealizowano wspólnie z kierownictwem Biblioteki Głównej US oraz Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Związkiem Zawodowym Pracowników Nie Będących Nauczycielami Akademickimi US. Kolejne konsultacje NSZZ „Solidarność” zrealizowała na Wydziale Biologii US i na Wydziale Prawa i Administracji US. Dokumenty końcowe z konsultacji są dokumentami do użytku wewnętrznego i są dostępne na stronie intranetu NSZZ „Solidarność” US.

Pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego zainteresowanych udziałem w konsultacjach prosimy o kontakt mailowy: biuro@wsolidarnosci.pl
Prześlemy Państwu pytania oraz hasło dostępu do intranetu NSZZ „Solidarność” US.

Opr. Sebastian Sahajdak