Zakończyliśmy kolportaż 400 płyt DVD z wykładem prof. W. Rozwadowskiego

Profesor Władysław Rozwadowski wygłosił 4 lipca 2014 roku wykład pt. „Wpływ uniwersytetu w życiu społecznym państwa” . Organizatorami wykładu, poza murami Uniwersytetu Szczecińskiego, byli: Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego oraz absolwenci Wydziału Prawa i Administracji US zaangażowani w kampanię pn. „Żądamy powrotu Dziekana Rozwadowskiego”.  Sprawa odejścia prof. Rozwadowskiego z pracy na US była szeroko komentowana (Gazeta.pl , MMSzczecin.plSDRP ). Stanowisko w sprawie zajęli dziekani Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (oświadczenie). Głos w sprawie zabrał Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Edward Włodarczyk. Podzielił argumentację władz WPiA US. Wykład, w dniu 4 lipca 2014 roku, był pierwszym publicznym wystąpieniem prof. Rozwadowskiego od czasu, gdy sprawa wypowiedzenia umowy Profesorowi przez Rektora US stała się publiczną. Do dziś nie skomentował publicznie tego co działo się wokół Jego osoby.

Profesor Rozwadowski był, jest i pozostanie jednym z Mistrzów Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest także jednym z twórców i członkiem NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nasz głos w sprawie stał się bardzo czytelny i jest w opozycji do prezentowanych przez władze Uniwersytetu Szczecińskiego opinii, oświadczeń. Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” US, poza organizacją wykładu, zdecydowała się na publikację 400 płyt DVD z wykładem prof. Rozwadowskiego. Płyta trafiła między innymi do członków Rady Wydziału Prawa i Administracji US, Senatorów Uniwersytetu Szczecińskiego, Samorządu Studenckiego, organizacji studenckich na WPiA US, polityków ziemi szczecińskiej, radnych Rady Miasta Szczecin, radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz dziekanów 17 Wydziałów Prawa i Administracji w Polsce i kierowników jednostek naukowych zajmujących się prawem rzymskim.

DSC03575Prof. dr hab. Władysław Rozwadowski urodził się w Lidzbarku (Welskim) w roku 1933. Maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym w Kwidzynie w roku 1951, a po jednorocznej pracy w charakterze pracownika fizycznego rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego. Po ich ukończeniu w roku 1956 objął stanowisko asystenta na tymże Wydziale w Katedrze Prawa Rzymskiego. Pod kierunkiem prof. Kolańczyka przygotował i obronił w roku 1962 pracę doktorską pt. „Ocena zeznań świadków w procesie rzymskim”. Praca ta ukazała się drukiem w trzech częściach w Czasopiśmie Prawno-Historycznym. Po obronie pracy doktorskiej rozpoczął jednoroczny staż naukowy we Włoszech i Szwajcarii.

Rozprawę habilitacyjną pt. „Przelew wierzytelności w prawie rzymskim” przedłożył Radzie Wydziału Prawa i Administracji UAM w roku 1970. Na jej podstawie uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego i stanowisko docenta. Praca ta, niemal w całości, opublikowana została w renomowanym czasopiśmie włoskim Bullettino dell`Istituto di Diritto Romano i stanowi, jak dotąd, ostatnie monograficzne opracowanie przelewu w prawie rzymskim. Tytuł i stanowisko uzyskał profesor Rozwadowski w roku 1981.

Przedmiotem badań naukowych prof. W.Rozwadowskiego były ponadto: kompensacja w prawie rzymskim (5 publikacji, w tym 2 w j.włoskim), małżeństwo rzymskie (2 publikacje), zastępstwo procesowe (3 publikacje, w tym 1 w j.niemieckim), posiadanie w prawie rzymskim i w prawie polskim (3 publikacje, w tym 1 w j.włoskim), prawo własności w prawie rzymskim i w prawie polskim (2 publikacje), nauczanie prawa rzymskiego (2 publikacje, w tym 1 w j.niemieckim).

Wyjątkowo dużą wagę przywiązuje prof. Rozwadowski do dydaktyki prawa rzymskiego. Jest też autorem kilku pomocy dydaktycznych: podręcznika pt. Historia Prawa (wespół z prof. Lesińskim – 4 wydania), Prawo rzymskie (2 wydania o łącznym nakładzie ponad 50 tys. egzempl.), Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny (wespół z prof. Wołodkiewiczem i dr Kamińskim – 2 wydania). W druku (na ukończeniu) znajduje się też tłumaczenie z łaciny na język polski obszernego podręcznika do nauki prawa rzymskiego Institutiones Gaiusa, napisanego w drugiej połowie II wieku po Chr. Dzieło jest też opatrzone wstępem i uwagami. Prowadził też prof. Rozwadowski wykłady w kilku uniwersytetach we Włoszech (Rzym, Perugia, Neapol) i w Niemczech (Getynga, Kolonia, Augsburg, Baireuth, Greifswald).

Kilkakrotnie był prof. Rozwadowski wybierany do Komitetu Nauk Prawnych i Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN. Jest też członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Pełnił funkcje: wicedyrektora Instytutu Historii Państwa i Prawa UAM, kierownika katedry: Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego w UAM, Prawa Cywilnego w Uniwersytecie Gdańskim, Prawa Rzymskiego i Historii Doktryn Polityczno-Prawnych w Uniwersytecie Szczecińskim. Tę ostatnią funkcję pełni nadal.

Wybrany też został radnym pierwszej kadencji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. W latach 70-tych był członkiem Prezydium Krajowej Sekcji Nauki w ZNP. Odznaczony jest Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej i Złotą Odznaką ZNP.

Funkcje dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. Rozwadowski pełnił: w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu – w latach 1990-1993, a w Uniwersytecie Szczecińskim – w latach 1996-1999.

Źródło: wpiaus.pl
Na zdjęciu:
Wręczenie kwiatów prof. W. Rozwadowskiemu.
Sala Starych Warsztatów w szczecińskim porcie, 4.07.2014 r.
Od lewej: dr Izabela Gawłowicz, mgr Martyna Bohdal.

Oprac. Sahajdak