Rektor otrzymał grzywnę. Czy chodzi o Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego?

Przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego wysłał zapytanie do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego o następującej treści:

Szczecin, 4.12.2014 r.

Jego Magnificencja
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
prof. dr hab. Edward Włodarczyk
e-mail: rektor@univ.szczecin.pl

Dotyczy:
Rektor otrzymał grzywnę. Czy chodzi o Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego?

Rektor jednego ze szczecińskich Uniwersytetów nie rozpatrzył wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Wnioskujący zgłosił sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Sąd w dniu 27.11.2014 roku orzekł (nieprawomocnie) bezczynność organu z rażącym naruszeniem prawa. Rektor Uniwersytetu musi zapłacić grzywnę i zwrócić koszty postępowania skarżącemu.

W związku z tym, że Sąd nie ujawnił w sentencji nazwy uczelni, a tym samym nazwiska Rektora proszę Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka o publiczną odpowiedź na pytanie: Czy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie orzekł w sprawie reprezentanta naszej Społeczności Akademickiej?

SENTENCJA Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (zbiór orzeczeń / II SAB/Sz 124/14 – Wyrok WSA w Szczecinie. Data orzeczenia 27.11.2014 r.): „Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder, Sędziowie Sędzia NSA Stefan Kłosowski (spr.), Sędzia WSA Maria Mysiak, Protokolant starszy sekretarz sądowy Teresa Zauerman, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 27 listopada 2014 r. sprawy ze skargi B. B. na bezczynność Rektora Uniwersytetu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I . zobowiązuje Rektora Uniwersytetu do rozpatrzenia wniosku skarżącego B. B. z dnia 30 maja 2014 r. w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku, II. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, III. wymierza Rektorowi Uniwersytetu grzywnę w wysokości […] ([…]) złotych, IV. zasądza od Rektora Uniwersytetu na rzecz skarżącego B. B. kwotę […] ([…]) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.”

Źródło (link)
Sebastian Sahajdak
przewodniczący Komisji Uczelnianej
NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego

Do wiadomości:
Społeczność Akademicka Uniwersytetu Szczecińskiego