Porozumienie PPK i PPE

Z końcem roku 2020 Związki Zawadowe podpisały z JM Rektorem prof. dr hab. Waldemarem Tarczyńskim dwa porozumienia. Pierwsze dotyczące wyboru instytucji finansowej do zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. Powołana w tym celu specjalna Komisja, w której też znajdowali się przedstawiciele związków zawodowych postanowiła wybrać AXA TFI S.A. jako instytucję finansową, z którą Pracodawca zawrze umowę o zarządzaniu PPK.

Drugie, bardzo ważne porozumienie, stanowi o podjęciu wspólnych prac Władz Uczelni ze Związkami Zawodowymi nad wprowadzeniem alternatywnego rozwiązania do PPK czyli czyli Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE). Prace mają zacząć się w I kwartale 2021 roku.

Porozumienie PPK i PPE (pdf)