KU NSZZ „Solidarność” USz: Apelujemy o poszanowanie autonomii Uniwersytetu (stanowisko z dnia 15.05.18 r.)

STANOWISKO
Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego
w sprawie interwencji służb państwowych w dniu 11 maja 2018 roku
w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie
podczas konferencji naukowej z cyklu „Filozoficzne źródła nowoczesnej Europy”
organizowanej w tym roku pod hasłem „Karol Marks 1818 – 2018”

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec interwencji służb państwowych w Uniwersytecie Szczecińskim w dniu 11 maja 2018 roku, w trakcie konferencji naukowej zorganizowanej w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Pobierowie, naruszającej art. 227 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Służby państwowe odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego mogą wkroczyć na teren uczelni tylko na wezwanie Rektora. W zaistniałej sytuacji nie wystąpiły okoliczności, które pozwalały na wkroczenie z własnej inicjatywy na teren Uczelni, a więc nie wystąpiła sytuacja bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego lub klęski żywiołowej. O wejściu na teren Uczelni Rektor nie został poinformowany. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej funkcjonariusze działali „na polecenie prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin Zachód.” Sprawdzali, „czy nie doszło do zachowań wypełniających znamiona przestępstwa z art. 256 § 1 kk. i publicznego propagowania innego totalitarnego ustroju państwa.”

Uniwersytet Szczeciński jest autonomiczny we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Uczelnia kieruje się zasadami wolności nauczania i badań naukowych. Pełniąc misję odkrywania i przekazywania prawdy, poprzez prowadzenie badań i kształcenie studentów, stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. Przestrzeń akademicka w demokratycznym kraju pozwala na dyskusję i prowadzenie sporów bez względu na ich zakres oraz przekonania, czy poglądy polityczne, uczestników. W trakcie konferencji naukowej, w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym US w Pobierowie w dniu 11 maja 2018 roku, policjanci wykonywali zlecone im czynności, które w konsekwencji przybrały charakter działań policji politycznej w niedemokratycznym kraju. Stanowczo protestujemy przeciw takim praktykom.

Tworzenie samorządnej wspólnoty naukowców, studentów, doktorantów i kadry administracyjnej ma służyć postępowi, dobru jednostki i społeczeństwa. Bez poszanowania demokracji, dialogu i tolerancji realizowanie stojących przed Społecznością Akademicką Uniwersytetu Szczecińskiego celów nie będzie możliwe.

Apelujemy o poszanowanie autonomii Uniwersytetu.

W imieniu KU NSZZ „Solidarność” US

(-)
Sebastian Sahajdak
Przewodniczący Komisji Uczelnianej
NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego

Szczecin, 15 maja 2018 r.

Zobacz także:

Oświadczenie Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie interwencji policji na konferencji naukowej w Pobierowie (14.05.18)

Oświadczenie prof. Jerzego Kochana w sprawie naruszania wolności badań naukowych (14.05.18)

Stanowisko Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w związku z czynnościami podejmowanymi w sprawie konferencji pt. „Karl Marx 1818-2018, urodziny Karola Marksa”. (14.05.18)

Pismo Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. dr hab. inż. Jana Szmidta do Prezesa Rady Ministrów RP p. Mateusza Morawieckiego w sprawie wydarzeń na Uniwersytecie Szczecińskim (15.05.18 r.)

Inauguracja US 2013_2014

Fot. archiwum KU NSZZ „Solidarność” US