Wybory KU NSZZ „Solidarność” US. 4-5 czerwca 2018 r. REFERENDUM

W trakcie Walnego Zebrania Członków KU NSZZ „Solidarność” US w dniu 27.03.2018 r. nie było wymaganego kworum (50 proc. uprawnionych do głosowania). Nie wybrano władz statutowych komisji zakładowej. W związku z powyższym wybory w naszej organizacji przeprowadzane są, za zgodą Regionalnej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, poza zebraniem (z urną).

Członków Związku prosimy o zapoznanie się z uchwałą Zakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” US z dnia 21.05.2018 r. (poniżej) oraz udział w wyborach. Zgodnie z ordynacją wyborczą NSZZ „Solidarność”, wybór władz statutowych oraz delegatów poprzedza referendum. W ten sposób decyzję podejmują wszyscy członkowie Związku (w zastępstwie walnego zebrania). Dwa pierwsze pytania dotyczą liczby członków komisji zakładowej (uczelnianej) oraz rewizyjnej. Liczba wskazana w pytaniach 1 i 2, zgodnie z ordynacją, jest propozycją Komisji Uczelnianej (zobacz uchwałę nr 3/2018 z dnia 15.05.2018 r.).  Stosunek pracy osób wskazanych w pytaniu pierwszym podlegać będzie szczególnej ochronie (sześć osób, w tym przewodniczący). Liczba pracowników korzystających z ochrony jest zależna od liczby członków Związku (około 100 pracowników US). Natomiast pytanie dotyczące Krajowej Sekcji Nauki „Solidarność” (zobacz WWW) poprzedza wybór delegata. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: biuro@wsolidarnosci.pl

Uchwała nr 1/05/2018
Zakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 21.05.2018 r.

w sprawie przeprowadzenia referendum

Podstawa prawna:
Statut NSZZ „Solidarność”
Ordynacja wyborcza NSZZ „Solidarność”

§ 1
Zgodnie z uchwałą nr 3/2018 z dnia 15 maja 2018 roku KU NSZZ „Solidarność” US
powierza się przeprowadzenie referendum zakładowej komisji wyborczej.

§ 2
Członkowie Zakładowej Komisji Wyborczej są jednocześnie członkami Komisji Skrutacyjnej.

§ 3
Zgodnie z § 53 Ordynacji wyborczej NSZZ „Solidarność” w przypadku braku możliwości odbycia zakładowego zebrania członków lub delegatów uchwałę o przystąpieniu do Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” podejmuje się w drodze referendum poprzedzającego wybór delegata do sekcji. Wynik referendum, gdy udział w nim wzięła co najmniej połowa członków organizacji zakładowej, a większość z biorących udział w referendum wypowiedziała się za przystąpieniem do sekcji, upoważnia organizację zakładową do wyboru delegata.

§ 4
Zgodnie z § 54 Ordynacji wyborczej NSZZ „Solidarność” Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego proponuje powołanie na kadencję 2018 – 2022:
– komisji zakładowej (uczelnianej) w składzie 6 osób (w tym przewodniczący),
– zakładowej komisji rewizyjnej w składzie 3 osób.
Liczbę członków komisji zakładowej i zakładowej komisji rewizyjnej ustala się w drodze głosowania (referendum) zgodnie z §§ 33 i 38. Wynik głosowania jest ważny, gdy w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków organizacji zakładowej. Wynik ustala się zwykłą większością głosów.

§ 5
1. W referendum zostaną zadane trzy pytania:
1) Czy jesteś za tym, aby skład komisji zakładowej (uczelnianej) liczył 6 osób (w tym przewodniczący)?
2) Czy jesteś za tym, aby skład komisji rewizyjnej liczył 3 osoby?
3) Czy jesteś za przystąpieniem do Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”?
2. Wzór karty referendalnej stanowi załącznik do uchwały (karta REFERENDUM KU S USz 2018).

§ 6
Harmonogram referendum:

Od 21.05.2018 r. do 30.05.2018 r. poinformowanie członków związku o przedmiocie, zasadach, terminie i miejscu przeprowadzenia referendum za pośrednictwem: strony WWW, poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie związku.

Od 4.06.2018 r. do 5.06.2018 r. głosowanie. Urna wyborcza wystawiona będzie:

Poniedziałek, 4.06.2018 r., w godz. 8.00 – 10.00
Wydział Biologii, ul. Felczaka 3c (przy portierni)

Poniedziałek, 4.06.2018 r., w godz. 10.30 – 12.30
Wydział Matematyczno-Fizyczny, ul. Wielkopolska 15 (sala Rady Wydziału – 109 (I piętro))

Poniedziałek, 4.06.2018 r., w godz. 13.00 – 15.20
Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych US, ul. A. Mickiewicza 16A (przy portierni)

Poniedziałek, 4.06.2018 r., w godz. 16.00 – 17.00
Biuro KU NSZZ „Solidarność” US, ul. Szwoleżerów 18, p. 2

Wtorek, 5.06.2018 r., w godz. 8.00 – 10.00
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. A. Mickiewicza 64 (przy portierni)

Wtorek, 5.06.2018 r., w godz. 10.30 – 12.30
Wydział Filologiczny, Al. Piastów 40B, budynek nr 4 (przy portierni)

Wtorek, 5.06.2018 r., w godz. 13.00 – 15.20
Wydział Humanistyczny, ul. Krakowska 71-79 (przy portierni – wejście główne)

Wtorek, 5.06.2018 r., w godz. 16.00 – 17.00
Biuro KU NSZZ „Solidarność” US, ul. Szwoleżerów 18, p. 2

§ 7
Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu głosowania w dniu 5.06.2018 r. za pośrednictwem strony WWW Związku, poczty elektronicznej oraz tablicy informacyjnej przed siedzibą Związku.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1. Sebastian Sahajdak (za)
2. Marian Gołębiowski (za)
3. Mariusz Sikora (za)

 

wybory-800x600

Fot. Internet