Kostka piastowska. Zerwać, czy może lepiej zjeść?*

Po wydaniu oświadczenia Kanclerza Uniwersytetu Szczecińskiego [9.11.2017 r.] nie wiemy kogo mamy prosić o dopuszczenie do użytkowania placu kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy Al. Piastów 40B w Szczecinie. Rektora, czy prokuratora?

Można byłoby przyjąć trzy wyjścia w sprawie placu kampusu US przy Al. Piastów 40B. Pierwsze dotyczy uzyskania zgody na użytkowanie placu w kampusie Piastów. Taką zgodę można uzyskać z dnia na dzień. Plac ten jest zbudowany zgodnie z prawem budowlanym. Wystarczy udać się do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i zamknąć budowę, która jest już dawno zakończona. Skoro Uniwersytet Szczeciński zatrudnił rzeczoznawcę, to pewnie będzie gotów wskazać miejsca wymagające poprawek. Jeśli tego do tej pory nie zrobił, to powinien naprawić swój błąd. Plac mógł zostać oddany do użytku już w pierwszym kwartale 2017 roku. Drugie wyjście. Inwestor i wykonawca winni usiąść do stołu i podjąć mediację, celem zakończenia sporu w obszarze określenia wartości robót. Jeśli mediacja nie przyniesie oczekiwanych efektów, to należy zabiegać o rozwiązanie spornych kwestii przed sądem. Trzecie wyjście. Uniwersytetu Szczecińskiego nie stać na wydatkowanie kolejnych 3 milionów złotych na zrywanie placu wybudowanego w 2016 roku za ponad 5 milionów złotych. Byłoby wspaniale, gdyby rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Edward Włodarczyk, zrezygnował z tego kierunku działań.

Z oświadczenia KANCLERZA US [9.11.17 r.]: „Informuję, że postępowanie prokuratorskie jest w trakcie rozpoznania i aktualnie oczekujemy na ocenę sytuacji przez powołanego biegłego oraz na wydanie stosownej decyzji Prokuratury w tym zakresie.” KOMENTARZ [13.11.17 r.]: Czy Prokurator wydał jakąkolwiek decyzję w efekcie której nie można użytkować placu kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy Al. Piastów 40B w Szczecinie? Dlaczego Uniwersytet Szczeciński, poza wystąpieniem do Prokuratury, nie powołał biegłego po tym, jak w dniu 28 grudnia 2016 roku rozpoczęto odbiór robót? Kanclerz US w oświadczeniu opublikowanym w dniu 9.11.2017 r. informuje, że 13 lipca 2017 roku wystąpił dodatkowo o powołanie biegłego sądowego z zakresu budownictwa, „do czego przychylił się Prokurator. Zadaniem biegłego ma być ocena zastosowanej kostki i prawidłowości wykonania zagospodarowani terenu zgodnie z projektem budowlanym.” Po pół roku od stwierdzenia, iż „kostka na jezdni jest niezgodna z opisem przedstawionym do przetargu, a zgodna z zatwierdzonym materiałem (wniosek) przez projektanta w dniu 4.07.2016 r.” [protokół z dnia 28.12.2016 r.] Pracodawca występuje do Prokuratora o powołanie biegłego? Następnie w oświadczeniu opublikowanym w dniu 9.11.2017 r. Pracodawca informuje, że „zadaniem biegłego ma być ocena zastosowanej kostki…”, że „aktualnie oczekujemy na ocenę sytuacji przez powołanego biegłego”. Pracodawca przynajmniej pół roku czekał z decyzją dotyczącą powołania rzeczoznawcy, który dokona oceny placu. W tym czasie Uniwersytet Szczeciński wstrzymał odbiór placu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Od lipca br., tj. od czterech miesięcy US „aktualnie oczekuje”… Pytanie: dlaczego Uniwersytet Szczeciński, poza wystąpieniem do Prokuratury, nie powołał biegłego po tym, jak w dniu 28 grudnia 2016 roku rozpoczęto odbiór robót? Warto przy tej okazji wspomnieć, że praca biegłego, według wiedzy autora komentarza, trwałaby około jednego miesiąca.

OSWIADCZENIE Kanclerza US

Fot. www.usz.edu.pl

Z oświadczenia KANCLERZA US [9.11.17 r.]: „Zgodnie z pismem prowadzącego sprawę Prokuratora, przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy przebudowy placu zgodnie z oczekiwania US, nie będzie procedowany do czasu otrzymania stosownych wyjaśnień.” KOMENTARZ [13.11.17 r.]: „Dlaczego, w takim razie, Uniwersytet Szczeciński ogłaszał trzykrotnie postępowanie na „wymianę nawierzchni z kostki brukowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie…”? Terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert wyznaczane przez uczelnię: 1) 26 lipca 2017 r. [dop. Kanclerz US w oświadczeniu z dnia 9.11.17 r. poinformował, że „w dniu 21 lipca br. Prokurator Prokuratury Rejonowej Szczecin Niebuszewo wszczął śledztwo pod sygnaturą PR2/DS./239/217 o przestępstwo z art. 286. §1 kk w związku z art. 12 kk, art. 294, § 1 kk.”], 2) 5 września 2017 roku, 3) 2 października 2017 r. (zmiana na 5 grudnia 2017 r.). Ponawiamy także pytanie: Czy Prokurator wydał jakąkolwiek decyzję w efekcie której nie można użytkować placu kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy Al. Piastów 40B w Szczecinie? Na koniec: kiedy Uniwersytet Szczeciński otrzymał pismo od prowadzącego sprawę Prokuratora? Czy w trakcie kolejnych przetargów zmieniono opis przedmiotu zamówienia – kostki brukowej – względem opisu z umowy zawartej z wykonawcą placu w dniu 4 lipca 2017 r.?

Za gs24.pl [25.04.17 r.]: „Okazuje się, że parking przy kampusie Wydziału Filologicznego jest zamknięty ponieważ wykonawca zadania – firma GAMLES Sp. z o.o. nie wywiązał się z zawartej umowy – uzyskania pozwolenia na użytkowanie…” KOMENTARZ [13.11.2017 r.]: Wykonawca nie mógł wywiązać się z tego punktu umowy. Uniwersytet Szczeciński najpierw za sprawą Wykonawcy wystąpił o pozwolenie na użytkowanie [wniosek z dnia 28.02.2017 r.].Wniosek podpisali kierownik budowy oraz projektant. Brakowało podpisu inspektora nadzoru z ramienia uczelni. Warto podkreślić, że tenże inspektor potwierdzał wcześniej miesięczne przeroby wykonawcy przy budowie placu. Uniwersytet Szczeciński płacił wykonawcy w cyklu miesięcznym (faktury częściowe). Co ciekawe, zgodnie z informacją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie, w dniu 24.03.2017 r. inwestor – Uniwersytet Szczeciński złożył pismo informujące, że na przedmiotowym terenie cały czas trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu i nie ma możliwości dokonania odbioru końcowego robót. W miejscu tym, na dzień 13.11.2017 r., nie prowadzi się żadnych robót. Przynajmniej fizycznie.

Dalej gs24.pl [25.04.17 r.] powołuje się na informację uczelni, iż wykonawca nie wywiązał się z umowy w punkcie „zgodności wykonania umowy z projektem.” KOMENTARZ [13.11.2017 r.]: z chwilą zatwierdzenia kostki granitowej łupanej przez projektanta w dniu 4.07.2016 r., a więc w dniu podpisania umowy pomiędzy wykonawcą, a inwestorem, umowa była realizowana zgodnie z projektem – zgodnie z Prawem budowlanym. Kwestia uzgodnień na linii inwestor i wykonawca, co do akceptacji użytego materiału jest sprawą odrębną. Dalej gs24.pl cytuje wypowiedź rzeczniczki US: „- Dopuszczenie na terenie kampusu ruchu samochodów oraz umożliwienie w tym miejscu parkowania przy braku pozwolenia na użytkowanie, skutkuje utratą gwarancji i rękojmi. Wobec zaistniałej sytuacji 21 lutego Uniwersytet Szczeciński wezwał firmę GAMLES Sp. z o.o. do należytego wykonania umowy do 30 kwietnia tego roku…” KOMENTARZ [13.11.2017 r.]: Warto byłoby, w świetle wcześniejszej informacji o rzeczoznawcy, dowiedzieć się na czym polega strategia postępowania US w punkcie blokowania odbioru prac przez PINB oraz „utraty gwarancji i rękojmi”? [więcej]

Z oświadczenia KANCLERZA US [9.11.17 r.]: „W dniu 21 lipca br. Prokurator Prokuratury Rejonowej Szczecin Niebuszewo wszczął śledztwo pod sygnaturą PR2/DS./239/217 o przestępstwo z art. 286. §1 kk w związku z art. 12 kk, art. 294, § 1 kk.” KOMENTARZ [13.11.2017 r.]: Art. 286. §1 Kodeksu Karnego dotyczy przestępstwa przeciwko mieniu „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” Art. 12 Kodeksu Karnego: „Dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony; jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań za jeden czyn zabroniony jest tożsamość pokrzywdzonego.” oraz art. 294, § 1 kk. „Zabezpieczenie upada, gdy nie zostaną prawomocnie orzeczone: grzywna, przepadek, nawiązka, świadczenie pieniężne lub nie zostanie nałożony obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę ani nie zostaną zasądzone roszczenia o naprawienie szkody, a powództwo o te roszczenia nie zostanie wytoczone przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia.”

Z oświadczenia KANCLERZA US [9.11.17 r.]: „W dniu 8 marca 2017 roku powiadomiłem organa ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, przedstawiając jednocześnie dokumenty wskazujące na dopuszczenie się ww. czynu, tj. dokumenty projektowe i przetargowe oraz ekspertyzy dokumentujące proces przygotowawczy, inwestycyjny i odbiorowy.” KOMENTARZ [13.11.2017 r.]: Czyli co? Plac będzie zamknięty przez następne kilka lat? Rozwiązaniem ma być „zerwanie” placu ułożonego w 2016 roku zgodnie z prawem budowlanym i wydanie około 3 milionów złotych na nową kostkę?

Opr. i fot. S. Sahajdak
13.11.2017 r.

* „Zerwać, czy może zjeść?” – to zapowiedź działania, które nie każdemu będzie w smak.

Informacja o działaniu (przykład):
Radio Szczecin (14.11.17): „Ciastko w kształcie kostki brukowej dla władz US. Za uczelniany parking” [zobacz]

Tekst został opublikowany na stronie Facebook / Lubimy Kampus Piastów w dniu 13.11.2017 r. [zobacz]