…o sztuce gospodarowania: KOSTKA

Śmieciarka wjeżdża tu dwa razy w tygodniu – nielegalnie. Studenci i pracownicy chodzą po placu – nielegalnie. Uniwersytet Szczeciński już trzeci raz przymierza się do „zerwania” placu, który wybudował w 2016 roku za ponad 5 milionów złotych. Nowy plac, ten z 2017 roku, może kosztować ponad 3 mln zł. To jeszcze nie koniec! Kto blokuje wjazd na teren kampusu? Nie kto inny, jak… Uniwersytet Szczeciński. Plac z 2016 roku został wybudowany zgodnie z prawem budowlanym. Dlaczego od kilkunastu miesięcy jest nieużytkowany? Poszło o kostkę granitową. 

„Nieszczęsna kostka” (10.2017 r.)
Zapytam o tę nieszczęsną kostkę brukową przy kampusie na al. Piastów. Są tacy, co mówią, że 3 miliony poszły w błoto – mówi red. Konrad Wojtyła w rozmowie z prof. dr. hab. Edwardem Włodarczykiem, rektorem US. Program Radia Szczecin pn. „Rozmowy pod krawatem” w dniu 6.10.2017 r. [zobacz: czas od 17:52] – Studenci narzekają, że w dalszym ciągu nie mogą parkować swoich pojazdów na Piastów. Nauczyciele akademiccy również, co więcej, jest ponoć zakaz poruszania się windami także. Kiedy ta sprawa zostanie załatwiona?
Sprawa nie jest taka prosta, bo zarówno z wykonawcą remontu budynku numer 4, jak i wykonawcą kostki brukowej… no te sprawy trafiły do sądu… – odpowiada rektor US, prof. dr hab. Edward Włodarczyk.
I sądy sądzą powoli… – podtrzymuje wątek red. Wojtyła – były takie oczekiwania, że wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego uda się tę kwestię załatwić. I stoimy, czekamy? Jak rozumiem, tak?
No nie mamy innego wyjścia – odpowiada prof. Włodarczyk.

US potwierdzał przeroby (12.2016 r.)
Zgłoszenie zakończenia robót nastąpiło pisemnie 20 grudnia 2016 roku. Czynności odbiorowe rozpoczęto 28 grudnia 2016 roku. W protokole, pkt IX. Inne wnioski komisji, czytamy między innymi: „Inwestor stwierdza, że kostka na jezdni jest niezgodna z opisem przedstawionym do przetargu, a zgodna z zatwierdzonym materiałem (wniosek) przez projektanta w dniu 04.07.2016 r.”. Komisja nie dokonała odbioru końcowego przedmiotu umowy [zobacz dokument i treść załącznika nr 1]. Do protokołu dopisano odręcznie pozycję „uwagi wykonawcy”. W sprawie nawierzchni: „Wykonawca informuje, że nawierzchnia została wykonana z materiałów zgodnych z dokumentacją, przy aprobacie Inwestora i Projektanta. Do dnia dzisiejszego Inwestor nie wnosił żadnych uwag co do materiału nawierzchni.” Wniosek. Plac w kampusie Piastów został zbudowany zgodnie z prawem budowlanym, choć – w ocenie uczelni – kostka na jezdni jest niezgodna z opisem przedstawionym w przetargu. W jakim celu ten plac jest zamknięty od kilkunastu miesięcy?

Układanie kostki trwało około trzech miesięcy. Czy wykonawca uzgodnił na piśmie z Uniwersytetem Szczecińskim kartę materiałową na zamawianą kostkę? Projektant zaakceptował materiał w lipcu 2016 roku. Kostkę wbudowywano w ostatnim kwartale 2016 roku. Warto podkreślić, że niektórzy inwestorzy żądają, aby wszystkie materiały i wyroby przed wbudowaniem były zatwierdzane przez zamawiającego. Przygotowywane są specjalne karty. Zbiera się podpisy projektanta, inwestora, inspektora. Do tego dołącza się dokumenty związane z wyrobem. W Uniwersytecie Szczecińskim tego nie robiono. W Dziale Technicznym nie było wystarczającej obsady, ani procedur w omawianym zakresie. Dział Techniczny utonąłby w papierach. Za wykonanie dzieła, zgodnie z projektem, odpowiadał kierownik budowy. Nadzór autorski sprawował projektant. Inspektor z DT US potwierdzała przeroby, zakres robót pod względem jakościowym i ilościowym.

Skoro wykonawca, w ocenie inwestora, użył materiału niezgodnego z projektem, to za co płacił co miesiąc Uniwersytet Szczeciński wykonawcy? W projekcie umowy [zobacz sygn. TP/371/41/16] zamieszczono następujący zapis: „Strony dopuszczają możliwość fakturowania częściowego. Faktury częściowe będą wystawiane przez Wykonawcę po dokonaniu częściowych odbiorów robót raz w miesiącu do dnia 5-go miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Do faktury częściowej Wykonawca winien załączyć protokół częściowego odbioru robót. Do faktury końcowej Wykonawca załączy zestawienie wszystkich faktur częściowych. Faktury częściowe nie mogą przekraczać 90% wartości umowy. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT końcowej po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.” Nadzór autorski sprawował projektant. Inspektor z DT US potwierdzała przeroby, zakres robót pod względem jakościowym i ilościowym.

Przyjmijmy, że kierownik budowy użył nie tej kostki co trzeba. Tak przynajmniej uważa inwestor, czego dowodem jest wpis w protokole z dnia 28.12.2016 roku. Nie podważa jednak faktu, że wykonawca uzyskał akceptację projektanta. Co oznacza, że budowa przebiega zgodnie z prawem budowlanym. Załóżmy, że inspektor nie wyłapał zmiany, choć kilka zdań wcześniej opisaliśmy mechanizm postępowania w sprawie w przypadku DT US. Dokonywał częściowego odbioru robót i uczelnia płaciła wykonawcy faktury częściowe. Ten do końca wbudowywał „niechcianą” kostkę. W którym momencie należało wstrzymać budowę? Czy spisano na tę okoliczność protokół? Stwierdzono, co się stało i dlaczego? Czy można było uznać, że kostka została zakupiona w dobrej wierze? W takiej sytuacji potrąca się z wynagrodzenia i odbiera się inwestycję lub stwierdza się, że kostka nie nadaje się, ma za słabą nośność, będzie się kruszyć pod kołami. Żąda się wymiany. Jakimi narzędziami dysponuje w takiej sytuacji inwestor? Zaawansowanie robót zawsze jest większe niż fakturowanie. Fakturowanie jest z opóźnieniem, ponieważ faktura jest płatna na koniec miesiąca. Można więc potrącić różnicę. Wykonawca wnosi także zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto. Czy Uniwersytet Szczeciński usiadł z firmą Gamles do stołu celem rozwiązania sporu?

Nadzór
5 kwietnia 2017 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie grodzkim Szczecin (PINB) wydaje decyzję. Odmawia udzielenia pozwolenia na użytkowanie parkingów z drogą pożarową do istniejących budynków nr I, III, IV, V, VI, VII, osłon śmietnikowych OS, S1a, S1b, S1c, osłony klimatyzacji S3, instalacji zewnętrznej elektrycznej – oświetleniowej, kanalizacji teletechnicznej przy al. Piastów 40B na działkach nr 2/7, 2/8, 2/6 i 1 z obrębu 1049. [zobacz dokument].

KP DROGI i DOJAZDY POZAROWE

Opis: Kampus US przy al. Piastów 40b w Szczecinie. Projekt zagospodarowania terenu. Drogi i dojazdy pożarowe oznaczone są kolorem niebieskim. Budynek I – Wydział Prawa i Administracji, III – biblioteka, IV – Wydział Filologiczny (WF), V – dziekanat WF, VI – Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia (WKFiPZ).

Fotokopia z projekt. arch. Dr. inż. arch. Mariusza Tuszyńskiego.
Źródło: TP/371/41/16

Z pisma PINB wynika, że wniosek o pozwolenie na użytkowanie, pomimo uzupełnień, jest dalej niekompletny. Tyle tylko, że z punktu widzenia Prawa budowlanego nie jest to wina wykonawcy. Dopełnienie tych formalności leży zawsze po stronie inwestora. Uniwersytet Szczeciński zatrudnia projektanta, wykonawcę, inspektorów nadzoru, ale za przebieg całości odpowiada jedynie US. Co warto podkreślić. Pełnomocnikiem US do złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie z dnia 28.02.2017 r. był kierownik robót ze strony Gamlesa. Takie były ustalenia stron. Na wniosku brakuje potwierdzenia inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia uczelni. Osoby, która podpisywała przeroby, inaczej nie byłyby płacone faktury wykonawcy. Inspektor nadzoru z US udaje, że go nie ma? Jakie są wpisy w dzienniku budowy? Czy inspektor odbierał wykonane prace? Dlaczego nie ma odrębnego stanowiska? Względem PINB mamy taką sytuację, że US przez swojego pełnomocnika występuje z wnioskiem o użytkowanie i jednocześnie później składa do PINB-u informację, że roboty jeszcze nie zostały zakończone. Wygląda to niepoważnie. Z jednej strony US występuje z wnioskiem o wydanie decyzji, a potem informuje, że inwestycja jeszcze nie została zakończona. Tak na marginesie. Czy powiadomiono Państwową Straż Pożarną i Sanepid, że dalej plac jest terenem budowy?

Warto wyjaśnić, że jeżeli chodzi o brakujące dokumenty, o które prosił PINB, to Gamles nie był w stanie ich przedstawić, zwłaszcza jeżeli chodzi o kompletną dokumentację powykonawczą. Problem polega na tym, że pozwoleniem na budowę objęte były również inne obiekty, niż te które realizował Gamles (wcześniej wykonano niektóre osłony śmietnikowe, trafostację, budynki techniczne na urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne). One też powinny być ujęte w przekazanej do PINB dokumentacji powykonawczej. Czy Uniwersytet Szczeciński udostępnił te dokumenty wykonawcy? Czy US był świadom, takiej sytuacji, że zakresem pozwolenia na użytkowanie jest zakres większy, niż ten który realizował Gamles?

Prokuratura
„Prokurator zbada sprawę budowy parkingu przy wydziałach Filologicznym i Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Zawiadomienie w tej sprawie złożył kanclerz uczelni. Śledztwo dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa.

– Polegać miało na doprowadzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, jak zostało dotychczas ustalone podczas budowy parkingu przed kampusem Uniwersytetu Szczecińskiego został użyty materiał niezgodny z warunkami umowy. Mówimy o znacznych kwotach, których wstępnie wartość została oszacowana na ponad 1 milion zł – tłumaczy rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Joanna Biranowska-Sochalska.

Ta kwota będzie weryfikowana, trwa zbieranie materiału dowodowego. Prowadzone przez prokuraturę czynności nie kolidują z planami uczelni, która ogłosiła przetarg na nowego wykonawcę parkingu. Jego zadaniem ma być usunięcie obecnej kostki brukowej i zastąpienie jej nową, zgodną ze specyfikacją techniczną.” [zobacz Radio Szczecin (1.08.2017)]

Warto wyjaśnić dwie sprawy. Jakie działania prawne realizuje Uniwersytet Szczeciński, oprócz donosu kanclerza US do prokuratury? Czy postępowanie prokuratury dotyczy działania na szkodę zakładu pracy? Ktoś przyjął jakieś korzyści majątkowe? Czy uczelnia złożyła w sądzie pozew przeciw firmie Gamles? Czy US zażądał zabezpieczenia na majątku firmy?

Zakres działania
Październik 2016 roku. Pracę traci zastępca kanclerza. Zlikwidowano jej stanowisko. Rektor zwalania kierownika Działu Technicznego. Likwiduje dział, którym kierował. Powołuje Dział Organizacyjno-Techniczny. W tym czasie trwa wbudowywanie kostki granitowej na placu kampusu Piastów. Poziom realizacji prac, to około 30 procent. Zmiany organizacyjne reguluje Zarządzenie Rektora US nr 85/2016 z dnia 26 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Szczecińskiego [zobacz]. Zmienia się zakres działania kanclerza US. Do jego zadań należy między innymi: gospodarowanie i zarządzanie mieniem uczelni, zapewnienie sprawnego funkcjonowania administracji, sprawowanie nadzoru nad eksploatacją i konserwacją obiektów uczelni, nadzorowanie działalności inwestycyjnej, remontów i konserwacji budynków, budowli i urządzeń, nadzór nad właściwą gospodarką środkami finansowymi przeznaczonymi na inwestycje, remonty i konserwacje, nadzorowanie rozliczeń finansowo-księgowych i materiałowych umów dotyczących robót budowlano-montażowych, remontów, prac konserwacyjnych oraz innych usług, nadzorowanie spraw dotyczących utrzymania porządku i czystości oraz ochrony mienia uczelni, zapewnienie prawidłowej kontroli wewnętrznej uczelni. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 listopada 2016 r. Kanclerzem Uniwersytetu Szczecińskiego jest mgr inż. Andrzej Jakubowski. Od chwili zlikwidowania stanowiska zastępcy, przejął obowiązki związane z gospodarowaniem i zarządzaniem mieniem. Kanclerzowi podlega, między innymi, Dział Organizacyjno-Techniczny oraz Sekcja Zamówień Publicznych. Zastępcą kanclerza jest kwestor. Tym samym podlegają mu pośrednio komórki organizacyjne, takie jak Dział Księgowości, Dział Finansowy czy Samodzielna Sekcja Ekonomiczna. Inspektorat BHP i Ochrony Ppoż. oraz Dział Prawny podlegają bezpośrednio rektorowi US. Należy postawić pytanie: czy z chwilą likwidacji stanowiska zastępcy kanclerza, zwolnienia z pracy kierownika Działu Technicznego i reorganizacji tej jednostki władze uczelni przeprowadziły audyt w obszarze realizowanych inwestycji? Czy istnieje dokument pokontrolny? Za zapewnienie prawidłowej kontroli wewnętrznej uczelni odpowiada kanclerz US.

Na placu budowy
17 czerwca 2016 roku Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Uniwersytetu Szczecińskiego zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i rozbudowa infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu w Kampusie US przy al. Piastów 40B w Szczecinie. Wykonawca, firma Gamles ze Szczecina, zaoferował usługę za 5 476 189,63 zł brutto. Termin wykonania: 145 dni. Gwarancja: 60 miesięcy. Zakres prac obejmował: prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu, roboty z branży elektrycznej i teletechnicznej oraz branży sanitarnej. Umowę podpisano 4 lipca 2017 r. [informacje szczegółowe – zobacz sygn. TP/371/41/16].

Remont kampusu Piastów realizowany jest etapami. Środki finansowe są dawkowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Życie, na placu budowy, pisze swój scenariusz. Pojawiają się problemy z kanalizacją teletechniczną. Główny węzeł informatyczny pierwotnie zaplanowano w budynku numer osiem. Budynek nie może powstać, ponieważ uczelnia nie ma pieniędzy. Trzeba zaplanować dodatkowe studnie teletechniczne do budynku numer cztery (Wydział Filologiczny). Na bieżąco rozwiązywanych jest szereg problemów. Tych dziś nie widać, ponieważ tzw. kolizje występowały pod ziemią. Kanalizacja, problemy z kablami, trafostacja, brakowało odwodnienia terenu. Pojawiły się kolizje lamp z jezdnią, problemy z wycinką drzew czy wreszcie problem muru oporowego od al. Piastów. Rozbierać go, czy robić okładziny… Kostkę granitową wyłożono na jezdniach na samym końcu. Układanie trwało około trzech miesięcy i było kropką nad „i” przebudowy i rozbudowy infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu.

Kostka granitowa
Projektant, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych dla projektu zagospodarowania terenu w punkcie osiemnastym określił warunki dla wykonania nawierzchni z kostek brukowych [zobacz: str. 20 specyfikacji technicznej]. W dokumentacji znajduje się też rysunek techniczny [zobacz]. W podpunkcie pierwszym specyfikacji odnosi się do układania nawierzchni z kostek brukowych. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu. W podpunkcie drugim mowa jest o kontroli jakości. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy materiały posiadają atest wyrobu według specyfikacji technicznej. Sprawdzenie prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową, a w szczególności: pomierzenie szerokości spoin, sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin. Mowa jest o sprawdzeniu cech geometrycznych nawierzchni. Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ±1 cm. Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5 cm. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm [zobacz].

Projektant zaprojektował nawierzchnię z „kostki brukowej regularnej” o wymiarach 15/17 cm, tj. o tolerancji/regularności wymiarów boku między 15–17 cm. Jest to specyficzny rodzaj kostki, najmniejszy jaki nadaje się na nawierzchnie drogowe przy zastosowanej podbudowie (piasek zagęszczony cementem). Kostka spełnia jednocześnie wymogi nośności dla wozów bojowych straży pożarnej. Taką kostkę nazywa się „rzędową”. Na temat sposobu obróbki kostki (ciosania, łupania, cięcia itp.) nic w projekcie nie zapisano. Podane przez projektanta nazewnictwo nie dotyczy kostki ciętej, szlifowanej, polerowanej itp., dotyczy kostek obrabianych w sposób niemechaniczny (o strukturze powierzchni nierównej). Równo cięta kostka do nawierzchni drogowych nie nadaje się. Fragmenty ułożonej nawierzchni zapadałyby się prędzej czy później, w przeciwieństwie do odpowiednio ułożonej kostki o nierównych bokach. Warto zaznaczyć, że koszt metra kwadratowego kostki granitowej łupanej to około 250 zł brutto. Natomiast cena metra kwadratowego kostki obrabianej mechanicznie (ciętej, szlifowanej, polerowanej, itp.), to kwota około 400 zł brutto. Co w takim razie ze wskazaniem ze specyfikacji technicznej, że kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm? Szczelina przy kostce łupanej jest większa.

Problem rozwiązał się i pojawił zarazem 4 lipca 2016 r., czyli w chwili podpisania umowy. Przed wbudowaniem kierownik budowy uzgodnił rodzaj kostki z projektantem. Ten potwierdził ten fakt podpisem na karcie materiałowej. Kostka odpowiadała tej, co jest w projekcie. [zobacz kartę materiałową i certyfikat kostki granitowej]. Wraz z określeniem kostki szerokość szczeliny uległa zmianie. Nie zmienia to faktu, że nieużytkowany plac w kampusie Piastów jest wybudowany zgodnie z prawem budowlanym. Należy to zdecydowanie podkreślić i oddzielić od toczącego się sporu dotyczącego rozliczeń pomiędzy wykonawcą i inwestorem.

Materiał z projektu i z karty materiałowej jest tożsamy. Kwestia, czy odpowiada on podanej tolerancji wymiarów 15–17 cm. To jest do sprawdzenia. Tym zapewne zajął się rzeczoznawca zatrudniony przez Uniwersytet Szczeciński. Paradoksalnie projektant, zgodnie ze swoimi uprawnieniami, nie może rozstrzygnąć o właściwościach kostki. Trzeba mieć uprawnienia wykonawcze. To samo dotyczy prawidłowej obróbki kostki, która została wbudowana. Nawet wykonawca nie może być pewien co dostanie od kamieniarza. Powinien materiał przejrzeć. Skoro jednak odebrał, to znaczy, że uznał go za zgodny ze swoim zamówieniem. Kolejna sprawa to sposób ułożenia kostki. Czy ułożono kostkę zgodnie ze sztuką budowlaną, czy nie? Jeśli więc kostka ma certyfikat, jest zgodna z projektem, została zatwierdzona przez projektanta, to możemy jedynie odnieść się do niechlujnego ułożenia. W takiej sytuacji fragmenty nawierzchni powinny być rozebrane i ułożone na nowo, zgodnie ze sztuką budowlaną. Kostki tego typu nie układa się równo „pod sznurek”, tylko „wachlarzowo”, żeby zminimalizować prześwity między kostkami.

Racjonalizacja kosztów
Rektor US wydaje Zarządzenie nr 23/2017 z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie wdrożenia programu racjonalizacji kosztów funkcjonowania uczelni. W paragrafie dotyczącym racjonalizacji wykorzystania i utrzymania mienia uczelni wskazano, w punkcie pierwszym, obowiązek opracowania, w terminie do dnia 31 maja br., programu optymalizacji wykorzystania budynków uczelni oraz wskazania obiektów, co do których analiza wykaże zasadność przeznaczenia ich do sprzedaży; analizę przeprowadzi kanclerz we współdziałaniu z dziekanami wydziałów. W punkcie drugim mowa jest o obowiązku uzgadniania z rektorem albo uprawnionym przez niego prorektorem bądź kanclerzem, podejmowania prac remontowych w obiektach uczelni (w tym remontów obiektów wydziałowych) [zobacz]. Stawiamy publicznie pytanie: Kto w 2017 roku uzgodnił i zaakceptował plan wymiany położonej w 2016 roku nawierzchni z kostki brukowej w kampusie US przy al. Piastów 40B w Szczecinie?

„Zrywanie” – po raz pierwszy
Wymiana nawierzchni z kostki brukowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w kampusie US przy al. Piastów 40B w Szczecinie [zobacz sygnatura: DP/371/48/17]. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26 lipca 2017 r. Krótki opis zamówienia: „Wymiana nawierzchni z kostki brukowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w Kampusie US przy al. Piastów 40B w Szczecinie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Ręczne rozebranie kostki brukowej. Kostkę brukową należy oczyścić i składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie miasta Szczecin do 20 km od Kampusu US przy al. Piastów 40B w Szczecinie, 2) wymianę nawierzchni na dojazdach i dojściach pieszych, miejscach parkingowych dla samochodów osobowych oraz osób niepełnosprawnych (kostka brukowa obrobiona – 15/17cm) w Kampusie US przy al. Piastów 40B w Szczecinie. Kostka powinna spełniać następujące warunki: – kostka kamienna rzędowa o wys. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej – granit strzegomski lub równoważny – tolerancja wymiarów kostki powinna się zawierać pomiędzy 15–17 cm, – uziarnienie drobne (granit drobnoziarnisty), – górna płaszczyzna kostki cięta (równa) 3) wykonanie regulacji studni, wpustów, włazów studziennych, skrzynek wodnych i centralnego ogrzewania. Z zakresu rzeczowego ujętego w: 1) Projekcie budowlanym i wykonawczym, 2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z załącznikami wyłącza się roboty polegające na przebudowie i rozbudowie infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Kampusie US przy al. Piastów 40B w Szczecinie.”.

Uniwersytet Szczeciński wymienia tańszą kostkę łupaną na droższą z górną płaszczyzną ciętą. Do siedziby zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ: „W jaki sposób ma zostać obrobiona kostka kamienna i na czym konkretnie ma polegać obrobienie? Istnieje wiele metod obrabiania kostki kamiennej (m.in. piaskowanie, szlifowanie, szczotkowanie itp.) i każde z nich przynosi różny efekt. Brak określenia obrobienia kostki kamiennej w praktyce uniemożliwia „obrobienie” takiej kostki.” Odpowiedź: „Kostka winna spełniać parametry zgodnie z SIWZ”. Nie złożono żadnej oferty.

„Zrywanie” – po raz drugi
Wymiana nawierzchni z kostki brukowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w kampusie US przy al. Piastów 40B w Szczecinie. Sygnatura: DP/371/62/17. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 5 września 2017 r. [zobacz] Do siedziby zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ (wybrane): Pytanie 1: „(…) Według naszej opinii jest to (realizacja przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie – przyp. Zamawiającego) nierealne i konieczne jest przesunięcie terminu, jeśli wymiana nawierzchni ma spełniać oczekiwania wymagane przez standardy i inwestora.” Odpowiedź: „Zamawiający niniejszym dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie: 1) Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi: 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;” Pytanie 2: „Proponuje się zmianę materiału z kostki granitowej ciętej na kostkę brukową betonową postarzaną.” Odpowiedź: „Zamawiający nie wyraża zgody.” Uniwersytet Szczeciński informuje, że kwota przeznaczona przez zamawiającego na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: 2 512 351, 72 zł brutto. Wpłynęła jedna oferta na kwotę: 3 440 487,07 zł brutto. Termin realizacji: 180 dni. Termin gwarancji: 60 miesięcy. Postępowanie zostało unieważnione. Powód? Uniwersytet Szczeciński powinien przeliczyć ile kosztuje metr kwadratowy kostki granitowej z górną płaszczyzną ciętą.

„Zrywanie” – po raz trzeci
Uniwersytet Szczeciński wytrwale zmierza do wymiany nawierzchni z kostki brukowej. Kolejny termin wyznaczono na 2 października 2017 r. [zobacz]. We wrześniu br. w sprawę zaangażowała się Komisji Uczelniana NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego. Przewodniczący związku udał się do kanclerza US. Na merytoryczną rozmowę nie było szans. Dopiero rozmowa z prorektorami i przekazanie profesorom wiedzy zebranej przez związek wpłynęła na zmianę postępowania rektora US w sprawie. Przesunięto termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dzień 5 grudnia 2017 r. Władze US szukają rozwiązania obecnej sytuacji. Przy okazji powinny poszukać tych, którzy wykreowali rzeczywistość budowlanego absurdu.

Podsumowując. W ocenie autora są trzy wyjścia. Pierwsze dotyczy uzyskania zgody na użytkowanie placu w kampusie Piastów. Taką zgodę można uzyskać z dnia na dzień. Plac ten jest zbudowany zgodnie z prawem budowlanym. Wystarczy udać się do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i zamknąć budowę, która jest już dawno zakończona. Skoro Uniwersytet Szczeciński zatrudnił rzeczoznawcę, to pewnie będzie gotów wskazać miejsca wymagające poprawek. Plac mógł zostać oddany do użytku już w pierwszym kwartale 2017 roku. Drugie wyjście. Inwestor i wykonawca winni usiąść do stołu i podjąć mediację, celem zakończenia sporu w obszarze określenia wartości robót. Jeśli mediacja nie przyniesie oczekiwanych efektów, to należy zabiegać o rozwiązanie spornych kwestii przed sądem. Trzecie wyjście. Uniwersytetu Szczecińskiego nie stać na wydatkowanie kolejnych 3 milionów złotych na zrywanie placu wybudowanego w 2016 roku za ponad 5 milionów złotych. Byłoby wspaniale, gdyby rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Edward Włodarczyk, zrezygnował z tego kierunku działań.

Sebastian Sahajdak
Przewodniczący Komisji Uczelnianej
NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego

Szczecin, 25.10.2017 r.

Tekst powstał w konsultacji ze specjalistami w zakresie budownictwa oraz prawa budowlanego.

IMG_8920

Fot. Sah

IMG_8965

Fot. Sah

IMG_8882

Fot. Sah

IMG_8949

Fot. Sah