Pytania do Kandydatów na Rektora US

Przedstawiamy koncepcję pytań do Kandydatów na Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencje 2020-2024 przesłaną przez nas w dniu 05.06.2020r. na organizowaną przez US Debatę Rektorską, która odbędzie się 9 czerwca o godzinie 12:00.

 1. Jaką koncepcję mają kandydaci, co do obsady stanowisk Wydziałów i Instytutów US?
 2. Jaką konkretnie przyjmą formułę wsparcia cyklicznego (a więc corocznego) dla pracowników naukowych US w ich rozwoju naukowym?
 3. Czy przewidziane są wewnętrzne programy wsparcia finansowego dla pracowników naukowych, które oni będą otrzymywali jaką podstawową bazę do obowiązkowego wykorzystania na badania naukowe?
 4. Czy do Uniwersytetu będą sprowadzani z innych ośrodków naukowych, jako na drugie miejsce pracy?
 5. Czy też zamiast tego, będą wobec tego promowani pracownicy naukowi pochodzący z US i chcący wiązać z nim swoją przyszłość naukową?
 6. Jak widzą współpracę ze związkami zawodowymi działającymi w US?
 7. Czy będą to działania jedynie doraźne, czy też stała konstruktywna współpraca ze związkami zawodowymi?
 8. Czy kandydaci widzą, miejsce członków związków zawodowych w Radach Naukowych poszczególnych Instytutów?
 9. Czy kandydaci widzą miejsce członków związków zawodowych w Radzie Uczelni i innych organach decyzyjnych US?
 10. Jak planuje się zintensyfikować plan modernizacji US i jej infrastruktury oraz jej rozbudowy o nowoczesne budynki dla celów naukowo – badawczych?
 11. Czy planuje się w związku z tym rozbudowę budynków poszczególnych Instytutów, czy Wydziałów o nowe Sale Konferencyjne i jakie zamierzają w tym celu podjąć działania intensyfikujące w tym zakresie. Mam tutaj na myśli przede wszystkim Instytut Nauk Prawnych US, który aż krzyczy o modernizację budynku w Kampusie Piastów, ale także o rozbudowanie go właśnie o Sale Konferencyjne, jakie mogłyby mu pozwolić na zintensyfikowanie prac nad podniesieniem ragi w ramach funkcjonujących ośrodków akademickich w Polsce i być może w basenie Morza Bałtyckiego?
 12. Czy przewiduje się zintensyfikowanie prac nad umiędzynarodowieniem badań prowadzonych z innymi ośrodkami akademickimi w ramach europejskich sieci naukowych i jaka tutaj będzie forma tego wsparcia?
 13. Czy przewiduje się w związku z tym wsparcie finansowe i merytoryczne dla międzynarodowych przewodów habilitacyjnych mogących być wizytówką i dodatkową promocją dla Uniwersytetu Szczecińskiego?
 14. Czy przewidują możliwości utworzenie stanowiska asystenta profesora (być może stanowiska sekretarskiego), którzy mogliby wesprzeć ich działania od strony obowiązków administracyjnych?
 15. Czy kandydaci widzą możliwość i konieczność pokrycia kosztów ubezpieczenia OC dla każdego z pracowników US?
 16. Jakie kandydaci widzą szanse awansu naukowego dla pracowników z tytułem doktora w zakresie uzyskania tytułu profesora uniwersyteckiego?
 17. Czy kandydaci widzą możliwość przywrócenia Katedr z minimalną ilością trzech osób?
 18. Czy kandydaci widzą konieczność szerszego i konsekwentnego wyeliminowania działań o charakterze mobbingowym i bezwzględnym kierowaniem osób do postępowań dyscyplinarnych?
 19. Czy kandydaci widzą możliwości opracowania i przedstawienia jednolitych wytycznych w zakresie organizacji stanowisk pracy oraz organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych?
 20. Czy kandydaci przewidują opracowanie i przedstawienie pracownikom procedury wykonywania obowiązków służbowych?
 21. Czy kandydaci widzą potrzebę przeprowadzenia przez służbę BHP audytu stanowisk w zakresie wymagań Głównej Inspekcji Sanitarnej i w konsekwencji przedstawienie propozycji ich dostosowania?
 22. Czy kandydaci widzą konieczność wykonania aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w zakresie zagrożenia wirusem COVID 19?
 23. Czy i w jaki zakresie przewiduje się rewizję stanowiska w zakresie dalszego funkcjonowania programu EGERIA i jakie nowe propozycje mogą oni w tym zakresie przedstawić?
 24. Czy przedstawią oficjalnie swoich kandydatów na stanowiska prorektorskie wraz z ich programem i krótko omówią motywacje, jakimi kierowali się przy ich wyborze?
 25. Czy i jakim zakresie kandydaci mogą złożyć obietnicę, że w najbliższym okresie nie będzie zwolnień wśród pracowników administracyjnych i naukowych US?
 26. Czy i w jakim zakresie kandydaci widzą konieczność kontynuowania prac w zespołach z udziałem Związków Zawodowych w tworzeniu regulacji wewnątrzzakładowych w US?
 27. Jak widzą wsparcie w remoncie i/lub modernizacji Ośrodka Wypoczynkowego US  w Pogorzelicy?
 28. W jakim zakresie kandydaci widzą możliwość wsparcia i zwiększenia kwot przekazywanych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych US?
 29. Czy kierownicy jednostek administracyjnych mogą mieć jasno wyznaczone cele i zadania do realizacji w ramach ich jednostek i w tym zakresie swobodę podejmowania decyzji?
 30. Czy i w jakim zakresie jednostki podległe Rektorowi US są lub mogą być wykorzystywane do kampanii wyborczej do władz uczelni?

 

W imieniu KU NSZZ Solidarność US
Przewodniczący
dr Marek Białkowski