W sprawie procedowania Statusu US na posiedzeniu Senatu US w dniu 30.05.2019r.

Do informacji Szanownego grona pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego. Wystosowaliśmy pismo do Rektora Marka Górskiego w sprawie procedowania Statusu US w dniu jutrzejszym (30.05.2019r.) na posiedzeniu Senatu US. Treść pisma załączamy poniżej.

Szanowny pnie prof.,

Projekt  Statutu, który będzie procedowany na posiedzeniu Senatu US w dniu 30.05.2019 r., w dużej mierze pomija dotychczas złożone przez Związki Zawodowe działające w US propozycje. Wobec czego pozwolę sobie o nich przypomnieć i zaznaczyć, że jutrzejsze posiedzenie winno się odnosić tylko i wyłącznie do zmian w projekcie Statutu US zaproponowanych przez Senatorów lub inne uprawnione podmioty.

Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 34 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Statut US winien być zaopiniowany w terminie 30 dni, od dnia, kiedy będzie gotowy jego projekt i dostarczony w formie pisemnej organizacjom związkowym działającym w US. Dotychczas tak się nie stało i w tym zakresie były prowadzone jedynie konsultacje.

Zgodnie bowiem z art. 391 Kpa, doręczanie pism drogą elektroniczną może się odbywać tylko i wyłącznie wówczas, kiedy organ zainteresowany (Rektor US), uzyska na to zgodę drugiej strony, a więc strony związkowej. Jednak dotychczas z posiadanej wiedzy o zgodę taką nie występował.

A zatem doręczenie projektu Statutu US winno się odbyć za pośrednictwem operatora pocztowego lub gońca, co winno być także potwierdzone podpisem odbiorcy przesyłki (patrz art. 40 Kpa). Tym bardziej, że kolejne poprawki spływają jeszcze do wnioskodawcy – a kiedy my mamy się do nich odnieść ?

Wobec czego wskazany program posiedzenia jest w tym zakresie niezgodny z prawem, albowiem związki zawodowe nie otrzymały dotychczas gotowego projektu Statutu US do zaopiniowania, na co mają czas 30 dni, od dnia doręczenia gotowego Statutu US w formie pisemnej.

Wskazuję przy tym, że nie są to jedyne problematyczne sprawy, donoszące się do zapisów projektu Statutu US, o których związki zawodowe działające w US, postulowały w formie pisemnej i które w odczuciu tychże organizacji pozostają nadal aktualne.

Zatem jeszcze raz proszę o rozważenie zmiany terminu procedowania na posiedzeniu Senatu US, projektu nowego Statutu US.

Z przyjacielskim pozdrowieniem
Marek Białkowski
Przewodniczący KU NSZZ Solidarność US