Komunikat dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego

Dnia 21 maja br., odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych działających w US z władzami uczelni US, tematem którego była propozycja porozumienia w sprawie zasad podwyżek wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego w 2019 roku.

Celem podwyżek wynagrodzeń ma być m.in.:

  • preferowanie pracowników aktywnych naukowo, dydaktycznie i organizacyjnie i pracowników wzorowo wykonujących obowiązki służbowe, w tym preferowanie strategicznych obszarów działalności uczelni,
  • wyrównanie dysproporcji poziomu płac pracowników zatrudnionych na stanowiskach o zbliżonych lub porównywalnych obowiązkach służbowych.

Kwota na podwyżki przyznana przez MNiSW na rok 2019, wg władz US, uwzględnia minimalne  wynagrodzenia przewidziane dla nauczycieli na podstawie ustawy z dn. 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz regulacje pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z wyłączeniem kadry kierowniczej.

Działając w interesie ogółu grup pracowniczych US, uwzględniając powyższe cele, związki zawodowe US zaproponowały przesunięcie terminu uzgodnień, do czasu zawarcia porozumienia w sprawie regulacji wynagrodzeń dla pracowników pełniących funkcje kierownicze oraz przedstawienia projektu struktury organizacyjnej uczelni przygotowywanej przez Kanclerza US. Zasadniczo jednak zdaniem związków zawodowych działających w US, problematykę wynagrodzeń winien regulować w sposób kompleksowy Regulamin wynagradzania, który z powodów braku innych regulacji, a mianowicie Regulaminu organizacyjnego nie może zostać uchwalony. Liczymy wobec tego, że wskazana przeszkoda zostanie usunięta i będziemy mogli sprawnie przyjąć i uchwalić nowy Regulamin wynagrodzeń dla pracowników US.

KU NSZZ „Solidarność” US
Związek Nauczycielstwa Polskiego US
Związek Zawodowy Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi US