Projekt Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, Prof. dr hab. Edward Włodarczyk, zwrócił się do społeczności akademickiej naszej uczelni z prośbą o zapoznanie z projektem nowego statutu uczelni.

Projekt Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

Uwagi można zgłaszać do 30 kwietnia 2019 roku, wysyłając je pocztą elektroniczną na adres rektor@univ.szczecin.pl lub do sekretariatu Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, al. Papieża Jana Pawła II 22a.

Zachęcamy wszystkich pracowników, w szczególności członków NSZZ „Solidarność” do zapoznania się z proponowanym dokumentem i wnoszenia swoich uwag.