Nasza reakcja na propozycje stawek ZFŚS US

W dniu 23 listopada 2020 roku wystosowaliśmy pismo do J.M. Rektora następującej treści:

Szanowny Panie Rektorze,

w związku z otrzymanymi propozycjami w zakresie wysokości stawek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Szczecińskiego, jak również propozycji „Porozumienia” związki zawodowe działające w Uniwersytecie Szczecińskim, za wyjątkiem ZNP US, nie zgadzają się na przedstawione tam propozycje, albowiem stoją one w sprzeczności z poczynionymi ustaleniami, jak również ze składanymi przez J.M. Rektora prof. dra hab. Waldemara Tarczyńskiego obietnicami wyborczymi. Zakładały one podniesienie odpisu na w/w Fundusz do poziomu z roku poprzedzającego  jego radykalne obniżenie.

Rozumiemy obecną sytuację finansową US, jednakże nie odzwierciedla to się w podejmowanych działaniach polityki kadrowo – płacowej, poprzez nieuzasadnione tworzenie stanowisk dla działań wykonywanych w ramach utworzonych wcześniej Działów Administracji, czy też nieuzasadnione podnoszenie wynagrodzenia dla wybranych przez siebie stawisk administracji i bez podania rzeczowych przesłanek.

Od dłuższego czasu oczekujemy w tym zakresie na informacje, złożone w formie pisemnej, które na dzień dzisiejszy nie udzielono żadnych konkretnych danych.

Podobnie sprawa przedstawia się ze sprawą nagród, jakie zostały przyznane w roku 2020.

Z posiadanych informacji wiem, że w związku z sytuacją pandemiczną, pozostały bardzo duże oszczędności wynikające z ograniczenia delegacji służbowych i wyjazdach zagranicznych studentów i poszczególnych pracowników US.

Nie mniej istotne są także kwestie dotyczące ucywilizowania polityki zatrudnienia i awansowania. Stosowny projekt Zarządzenia i porozumienia oczekuje za realizację już od kwietnia 2020 roku.

Chcielibyśmy także zwrócić uwagę na sposób procedowania porozumień, jakie winny być konsultowane ze związkami zawodowymi w US. W przypadku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w US, konsultacje odbywają się poprzez komunikowanie faktów dokonanych, ze wskazaniem na konieczność pilnej ich akceptacji. Nie przeprowadzono ze związkami zawodowymi w tym zakresie żadnych ustaleń, w tym także ze względu na panującą Pandemie Covid-19 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wskazywana wielokrotnie związkom zawodowym, działającym w US niewłaściwa narracja w relacjach z władzami US jest mylnie odczytywana, a wynika przede wszystkim ze sposobu podejmowania krytycznych decyzji pracodawcy w zakresie odnoszącym się do działań mających na względzie dobro pracowników najniżej uposażonych.

Zdaniem związków obecna forma dialogu, winna być zmieniona i zastąpiona konstruktywną współpracą.