Międzyuczelniany Sztab Kryzysowy Uczelni Szczecińskich

Zawieszenie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego i innych szczecińskich uczelni wyższych powoduje konieczność powołania Międzyuczelnianego Sztabu Kryzysowego Uczelni Szczecińskich, który zajmowałby się koordynacją działań zmierzających do zapobiegania koronawirusowi w ramach ich struktur, a co za tym idzie także wewnątrz Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem mogłyby być wspólne działania w formie takiej jak:

  1. dokonywanie bieżącego monitorowania sytuacji związanej z zapobieganiem rozszerzaniu się chorobie w Uniwersytecie Szczecińskim, ale również innych ośrodkach akademickich regionu po polskiej, ale i po niemieckiej stronie granicy.
  2. wymiana dotychczasowych doświadczeń i ew. wypracowywanie nowych modeli działań zapobiegawczych.
  3. wspólne koordynowanie i wymiana informacji o możliwościach pozyskiwania środków dezynfekujących, bądź też wspólnych zakupów środków dezynfekujących, także po stronie niemieckiej.
  4. wspólne monitorowanie i dokonywanie przekazów informacji dla studentów, pracowników administracji i pracowników dydaktycznych i naukowo – dydaktycznych, studentów zagranicznych w ich językach polskim, niemieckim i rosyjskim o sytuacji związanej z możliwościami uzyskania pomocy medycznej – gdzie i w jakiej formie można uzyskać taką pomoc medyczną.
  5. wspólne koordynowanie podejmowanych działań zapobiegawczych na terenie miasta i regionu, poprzez chociażby przygotowanie i opracowanie jednolitych instrukcji i opisów objawów zachorowania na koronawirusa, wypracowanie procedury działania w wypadku pojawienia się objawów oraz wskazanie ośrodków prowadzących działania związane z kwarantanną i leczeniem na terenie miasta i województwa, regionu.
  6. umożliwienie pracownikom administracyjnym ograniczenie kontaktów osobistych ze studentami, poprzez wprowadzenie obowiązku komunikowania się w pierwszym rzędzie telefonicznie, a w dalszej części e-mailowo.
  7. nawiązanie współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnym Gminy Miasto Szczecin, Urzędami Gmin Ościennych (w tym także po niemieckiej stronie), Inspekcją Sanitarną w Szczecinie, Urzędem Wojewódzkim, w celu wymiany doświadczeń i pozyskiwaniu bieżących wiadomości i instrukcji postępowania na wypadek zwiększenia się poziomu zagrożenia zachorowalności wśród ludności cywilnej, pracowników i studentów US i innych uczelni Szczecina i regionu.

To są tylko niektóre postulaty KU NSZZ Solidarność US w celu wypracowania modelu międzyuczelnianej formy współpracy w tym trudnym dla naszego kraju i Europy czasu. Pandemia koronowirusa nie zna granic i dotyczy nas wszystkich.

Wobec tego KU NSZZ Solidarność US wzywa władze Uniwersytetu Szczecińskiego o podjęcie działań, zmierzających do powołania „Sztabu Kryzysowego Uczelni Szczecińskich”.

Na środowisku naukowym miasta Szczecina, regionu i kraju ciąży szczególny obowiązek współdziałania na rzecz naszych małych ojczyzn, ale także włączenia w ten nurt również innych. Dziś nie ma czasu, ani miejsca na przyjmowanie postawy bierności i liczenia na to, że inni będą gotowi i będą w stanie zrobić coś za nas dla nas. Nasz los leży przede wszystkim i także w naszych rękach.

Przewodniczący
KU NSZZ Solidarność US
dr Marek Białkowski