Wypłaty świadczeń

Informujemy, iż wypłaty przyznanych środków z tytułu pomocy szkolnych, urodzenia się dziecka lub też w związku z przejściem na emeryturę dla członków NSZZ Solidarność US wykonane zostaną z pewnym opóźnieniem. Problemy z tym związane wynikły z procedurami wewnątrz bankowymi Banku Santander Bank Polska S.A., który obsługuje konto związkowe, jak również po części z braków formalnych wniosków zawartych w składanych do KU NSZZ Solidarność US wnioskach.

mgr Konrad Mielko
Skarbnik Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego