Projekt przepisów wprowadzających Statutu US i projekt Statutu US

Komisja Uczelniana NSZZ Solidarność US, przedstawia społeczności akademickiej dwie regulacje prawne o niezwykłej doniosłości dla funkcjonowania Uniwersytetu Szczecińskiego, a mianowicie projekt przepisów wprowadzających Statutu US i projekt Statutu US. W dniu 13.05.2019 r. odbyło się spotkanie z Prorektorem ds. nauki i współpracy międzynarodowej, prof. dr hab. Markiem Górskim. Na spotkaniu tym oprotestowaliśmy sposób procedowania obu tychże regulacji. Wskazaliśmy między innymi, że Komisja pojednawcza, która ma być powołana w ramach US, winna być powołana obligatoryjnie, a nie jak chciał projektodawca Statutu US fakultatywnie. Nadto wskazaliśmy, że w projekcie pojawiają się niejasne i niepewne zapisy, co do sposobów powoływania na stanowiska kierownicze US. Wspólnie z innymi organizacjami związkowymi działającymi w ramach US stoimy na stanowisku, że w tym przypadku każdorazowo winna obowiązywać procedura konkursowa. Pełna treść naszych zastrzeżeń znalazła się w piśmie z 13.05.2019 r. skierowanych na ręce JM Rektora, prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka, a propozycje brzmią następująco:

1) Par 50. ust. 2 – Do objęcia funkcji rektora mogą kandydować nauczyciele akademiccy, którzy posiadają co najmniej tytuł doktorski. Wskazany zapis wynika z przepisów ustawowych, które nie mogą być zmieniane przypisami Statutu.

2) Par. 58 ust.1 pkt 3 i 6.- dotyczy osób wchodzących w skład Senatu: ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce mówi wyraźnie, iż te dwie grupy łącznie mogą wejść skład Senatu US,  a ich łączne przedstawicielstwo winno wynosić 25 %, natomiast propozycja związków zakłada, aby te dwie grupy miały równy udział procentowy.

3) Par. 64 ust. 3 – W skład Komisji senackiej wchodzi co najmniej dwóch członków Senatu US oraz przedstawiciele studentów lub doktorantów oraz związków zawodowych.

4) Dział Administracja- zastosowano nierówne traktowanie w przypadku obejmowania stanowisk np. Kanclerza czy też Kwestora, wpisując słowo może (par. 139-2 i 143-2). Stanowisko związków w tym zakresie zakłada, że powołanie na stanowiska kierownicze w US (w tym Kanclerza i Kwestora) musi być każdorazowo poprzedzone obligatoryjnym konkursem, by w ten sposób zapewnić transparentność procedur oraz pozyskanie najlepszych kandydatur. Sposób i terminy przeprowadzania przedmiotowych konkursów winny być ustalone w formie jednoznacznej i ogólnodostępnej.

5) Kompetencje i zadania Kanclerza US muszą być określone wyłącznie w Regulaminie organizacyjnym US.

6) Dział Pracownicy par. 156 ust.1 – zapis w całości do wykreślenia.

7) Par. 175 ust. 1 – Komisję pojednawczą powołuje wspólnie pracodawca i zakładowa organizacja związkowa (na co wskazuje art. 244 par. 3 ustawy Kodeks pracy).”

 

Nadto w piśmie z 14.05.2019 r. znalazły się zapisy w następującym brzmieniu:

„1) Par. 40 ust. 1 należy uzupełnić pkt 9 analogicznie do pkt 12 „Kierownicy niższego stopnia w jednostkach wspomagających.

2) Kadencja Rektora, Dziekana, Dyrektora Instytutu trwa 4 lata … i dalej należy dopisać: maksymalnie dwie kadencje.”

 

Propozycje te miały być procedowane na najbliższym posiedzeniu Senatu US, jednakże ostatecznie posiedzenie to zostało przełożone na prawdopodobnie dzień 30.05.2019r.

Komisja Uczelniana NSZZ Solidarność US żywi jedynie nadzieję, że czas ten będzie sprzyjał przyjęciu naszych propozycji ku dobru naszej wspólnoty akademickiej i dla przyszłości Uniwersytetu Szczecińskiego.