Spotkanie robocze z JM. Prorektorem ds. Finansów prof. dr hab. Waldemarem Gosem

W wyniku wielu głosów członków związku NSZZ Solidarność US ”w zakresie nierównego traktowania pracowników zwłaszcza w pionie administracyjnym US w wynagrodzeniu” i skierowaniu do JM Rektora US, prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka wielu wniosków o udostępnienie informacji w tym zakresie, co do planowanych działań na przyszłość, w piątek, tj. 25.01.2019 r. w Rektoracie US, odbyło się spotkanie robocze z prof. dr hab. Waldemarem Gosem oraz przedstawicielami zaprzyjaźnionych z nami organizacji związkowych, tj. ZNP jak i ZZPNNA.

W trakcie spotkania podjęto próbę kompleksowego uregulowania kwestii nie tylko polityki płacowej, ale także polityki kadrowej i awansowej. Wobec tego władze rektorskie zobowiązały się, że w ciągu miesiąca lutego 2019 r., zostanie wypracowany projekt Regulaminu wynagradzania, w którym wskazane obszary zostaną w sposób zgodny z ustawą 2.0 uregulowane. Ze swojej strony jako przedstawiciel KU NSZZ Solidarność US zaproponowałem, aby niezależnie od ustawowych podwyżek w wysokości średnio 7 %, od kwietnia 2019 r., wprowadzić sztywny obowiązek podnoszenia płac (jako formę obowiązkową dla pracodawcy), co z kolei powiązane musi być z odpowiednią polityką awansową. Innymi słowy podwyżka wynagrodzenia będzie wiązała się z awansem służbowym i będzie co do zasady uzależniona od stażu pracy w strukturze Uniwersytetu Szczecińskiego. Zaproponowaliśmy także, aby ocena pracowników była powiązana z obowiązkiem oceny także przez pracowników ich bezpośrednich przełożonych, z tym zastrzeżeniem, że dwie negatywne oceny następujące po sobie dla przełożonych, powodowały konieczność dokonywania zmian dla ocenianych przedstawicieli pracodawcy. Co więcej wypracowane podwyżki muszą odpowiadać (w zależności od rangi i stanowiska pracowników administracyjnych – wynagrodzeniom pracowników naukowo – dydaktycznych w określonych przedziałach, poczynając od stanowiska i wynagrodzenia profesora US.

Nasze propozycje JM. Prorektor ds. Finansów prof. dr hab. Waldemar Gos przyjął do wiadomości i zadeklarował umieszczenie naszych propozycji w Regulaminie wynagrodzeń US. Kolejne spotkanie w tej sprawie zostało zaplanowane na dzień 01.02.2019 r. Mogę jedynie żywić nadzieję, że to co dotychczas wypracowaliśmy – rzeczywiście będzie stanowić kanwę nowego projektu.

mec. dr Marek Białkowski
Przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego