Solidarność Uniwersytetu Szczecińskiego popiera protesty w Warszawie i Białymstoku

Postulaty protestujących środowisk w Warszawie i Białymstoku są zbieżne z naszymi. W związku z tym Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego, w geście solidarności z protestującymi i odpowiedzialności, podejmie w dniach od 11 do 15 czerwca 2018 roku działania, których celem będzie uświadomienie mieszkańcom Pomorza Zachodniego skali zagrożeń związanych z procedowanym obecnie w Sejmie RP projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

POLECAMY UWADZE:

STANOWISKO

Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie reformy szkolnictwa wyższego i nauki,
projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
oraz protestów zorganizowanych na terenie
Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Białymstoku

Projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wskazuje, że to Rada Ministrów ma określać politykę naukową państwa (art. 6). Wyrażamy stanowisko, że polityka naukowa państwa powinna uwzględniać regionalne strategie rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. To na poziomie Pomorza Zachodniego należy dokonywać diagnozy aktywności środowiska akademickiego w ramach kluczowych dla regionu obszarów funkcjonowania. Równolegle, na kolejnych poziomach, aktywność akademicka powinna być poddawana ocenie z uwzględnieniem wymogów krajowych i międzynarodowych. Oceny te powinny być dokonywane w sposób transparentny, na podstawie wyraźnie sformułowanych kryteriów i długofalowego modelu finansowania. Apelujemy, aby priorytety w zakresie funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce zostały wypracowane w porozumieniu ze społecznościami akademickimi, władzami samorządowymi oraz przedstawicielami jednostek administracji państwowej na poziomie regionów. Dziś projektuje się centralistyczny model polityki naukowej oparty na kilku ośrodkach metropolitarnych. Protestujemy przeciw takiemu rozwiązaniu. Polska nie jest monolitem. Uniwersytety na pograniczu Rzeczypospolitej mają do spełnienia wiele ważnych dla kraju funkcji. Należy przypomnieć, z pełną stanowczością, że Pomorze Zachodnie jest w granicach Rzeczypospolitej Polskiej od 1945 roku, a Uniwersytet Szczeciński został powołany do życia w 1985 roku. Kluczowa dla rozwoju Szczecina współpraca naukowa, społeczna i gospodarcza w regionie Morza Bałtyckiego jest możliwa dopiero od kilkudziesięciu lat. Dziś słyszymy głosy, że w Szczecinie nie jest potrzebny silny, klasyczny, polski uniwersytet. Postawa taka jest przejawem braku zrozumienia dla roli uniwersytetu w demokratycznym kraju. Rozwijający się, w symbiozie z ośrodkami skandynawskimi i niemieckimi, szczeciński ośrodek akademicki jest niezbędny.

Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego od kilkunastu lat zabiega o jawność w uniwersytetach. To jawność w życiu społeczności akademickiej jest w stanie wyzwolić ogromny potencjał polskich uczelni. Uczelnia wyższa, to przede wszystkim społeczność akademicka. Należy wpływać na podniesienie poziomu jej kultury organizacyjnej i prawnej. Dlatego tak niezmiernie ważna jest demokratyzacja życia akademickiego. W takiej uczelni tworzy się warunki dla rozwoju nauki i podmiotowość polskich elit.

Jest faktem, że w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadza się wiele gwarancji transparentności. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazuje, że polskie uczelnie (podmioty wykonujące zadania publiczne) podlegają przepisom ustawy o dostępie do informacji publicznej. MNiSW podkreśla, że przepisy powszechnie obowiązujące od dawna szczegółowo regulują tę kwestię, a zobowiązane podmioty wypełniają w tym zakresie swoje obowiązki. Problem w tym, że na wielu polskich uczelniach dostęp do dokumentów takich jak protokoły z posiedzeń organów kolegialnych jest utrudniony. W związku z tym prezentujemy stanowisko, że systemowe wzmacnianie rektorów oraz powoływanie rad uczelni, osłabi jeszcze bardziej podmiotowość senatów, przy jednoczesnym ograniczeniu podmiotowości dziekanów i rad wydziałów. Wspiera się w ten sposób grupę funkcyjnych akademików, którym jawność i demokracja w uniwersytecie utrudniają zarządzanie uczelnią. Protokoły z posiedzeń organów kolegialnych uczelni powinny być publikowane w Internecie.
Wiele zapisów projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce niszczy fundamenty tworzenia samorządnej wspólnoty naukowców, studentów, doktorantów i kadry administracyjnej. Bez poszanowania demokracji, dialogu i tolerancji osiąganie celów społeczności akademickiej nie będzie możliwe. Ustawodawca zmierza w kierunku wzmocnienia zarządzania uniwersytetem na podstawie modelu oligarchicznego. Osłabia rolę organów kolegialnych i organizacji pracowniczych.

W dniu 6.06.2018 r. na stronie www Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało komunikat „Postulaty protestujących w rozwiązaniach Konstytucji dla Nauki!”. Tak MNiSW reaguje na postulaty protestu okupacyjnego w Uniwersytecie Warszawskim rozpoczętego 6 czerwca 2018 r. Wśród nich jest postulat zapewnienia godnych warunków socjalnych. W naszej ocenie należy odnieść ten postulat także do pracowników bibliotek, administracji i pracowników obsługi uczelni. Obecnie poziom wynagrodzeń utrzymuje się na niskim poziomie, niższym niż wynagrodzenia oferowane przez sieci handlowe pracownikom bez wyższego wykształcenia. Powoduje to odejścia z pracy wielu doświadczonych pracowników z wieloletnim stażem. Ma to bezpośredni wpływ na obniżenie poziomu zarządzania uczelnią. Nie przestrzega się praw pracowniczych. Umniejsza się rolę pracowników administracyjnych i bibliotekarzy. Władze uczelni zmniejszają odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Takie działania są haniebne i uderzają w najniżej uposażonych pracowników uczelni. W przypadku Uniwersytetu Szczecińskiego, umniejszając drastycznie fundusz socjalny, na bieżące funkcjonowanie uczelni wykorzystano, w ciągu ostatnich dwóch lat, około 8 milionów złotych. Sytuacja jest dramatyczna. Ministerstwo mówi o podwyżkach w grupie nauczycieli akademickich. Uważamy, że podwyżkami należy objąć wszystkie grupy pracownicze.

W dniu 5 czerwca 2018 roku w Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Białymstoku zostały podjęte akcje protestacyjne przeciw reformie szkolnictwa wyższego i nauki. Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego, w ramach wcześniej podejmowanych działań, zwracała uwagę na wiele zagrożeń wynikających ze zmian proponowanych przez władze państwowe. Ograniczą one, w naszej ocenie, autonomię i samorządność takich uczelni, jak Uniwersytet Szczeciński; niekorzystnie wpłyną na rozwój regionu Pomorza Zachodniego.

Postulaty protestujących środowisk w Warszawie i Białymstoku są zbieżne z naszymi. W związku z tym Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego, w geście solidarności z protestującymi i odpowiedzialności, podejmie w dniach od 11 do 15 czerwca 2018 roku działania, których celem będzie uświadomienie mieszkańcom Pomorza Zachodniego skali zagrożeń związanych z procedowanym obecnie w Sejmie RP projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W imieniu Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” US

(-)
Sebastian Sahajdak
Przewodniczący *KU NSZZ „Solidarność” US

ZA zajęciem stanowiska, w powyższej formie, opowiedziało się siedmiu z ośmiu
Członków Komisji. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.

Szczecin, 7.06.2018 r.

PDF do pobrania:
STANOWISKO KU NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 7.06.2018 r.

1-IMG_4523

Fot. Sah