Ogłoszenie ZKW. WYBORY na kadencję 2018-2022. Pn. i wt. 18-19.06.2018 r.

Uchwała nr 2/06/2018
Zakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 8.06.2018 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów poza zebraniem (z urną)

Podstawa prawna:
Statut NSZZ „Solidarność”
Ordynacja wyborcza NSZZ „Solidarność”

§ 1
Zgodnie z uchwałą nr 3/2018 z dnia 15 maja 2018 roku KU NSZZ „Solidarność” US
powierza się przeprowadzenie wyborów poza zebraniem (z urną).

§ 2
Członkowie Zakładowej Komisji Wyborczej są jednocześnie członkami Komisji Skrutacyjnej.

§ 3
W trakcie wyborów, na kadencję 2018 – 2022, zostaną wybrani:

1) przewodniczący Komisji Uczelnianej (zakładowej),
2) członkowie Komisji Uczelnianej (zakładowej) – 5 osób,
3) członkowie Komisji Rewizyjnej – 3 osoby,
4) delegat KU NSZZ „Solidarność” US do Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” – 1 osoba,
5) delegat na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego – 1 osoba.

§ 4
Harmonogram wyborów poza zebraniem (z urną):

Od 8 do 14 czerwca 2018 roku – zbieranie pisemnych zgłoszeń kandydatów na poszczególne funkcje we władzy wykonawczej i kontrolnej oraz pisemnych zgłoszeń wraz z ankietami osobowymi kandydatów na delegatów regionu i Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.

Szczegółowa informacja dotycząca przyjmowania dokumentów:
kandydatów zgłasza się na piśmie. Pisemne zgłoszenie musi zawierać dane osobowe kandydata, funkcję związkową, na którą jest zgłaszany, podpis zgłaszającego i zgodę kandydata na kandydowanie. Do pisemnego zgłoszenia na delegatów na walne zebranie delegatów regionu oraz KSN NSZZ „Solidarność” musi być dołączona ankieta osobowa kandydata. Liczba kandydatów nie jest ograniczona.

Wzory dokumentów należy pobrać ze strony www.wsolidarnosci.pl

I_08_Zgłoszenie kandydata_zgoda – wzór (1)
I_0000_Ankieta_osobowa_kandydata_czonka_wadz_Zwizku_7 (1)

W dniach od 8 do 10 czerwca 2018 roku (piątek, sobota, niedziela) zgłoszenia można składać w recepcji Asystenckiego Domu Mieszkalnego US, przy ul. Szwoleżerów 18 w Szczecinie. Zgłaszający kandydaturę zobowiązany jest do wysłania na adres biuro@wsolidarnosci.pl informacji o złożeniu dokumentów w recepcji celem uzyskania potwierdzenia odbioru. Informacja winna zwierać imię i nazwisko kandydata oraz kontakt telefoniczny zgłaszającego.

W dniach od 11 do 14 czerwca 2018 roku (od poniedziałku do czwartku) zgłoszenia można składać w siedzibie Związku, przy ul. Szwoleżerów 18, p. 2 w Szczecinie w godzinach od 11.00 do 14.00.

W dniach od 15 do 17 czerwca 2018 roku zostaną sporządzone listy kandydatów na poszczególne funkcje związkowe. Listy zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej przed siedzibą Związku i na stronie www.wsolidarnosci.pl

Od 18 do 19 czerwca 2018 roku zostanie przeprowadzone głosowanie (z urną).

Głosować należy na tylu kandydatów, ile jest miejsc mandatowych przewidzianych do obsadzenia w wyborach. Liczbę miejsc mandatowych określono w § 3. Głosowanie na większą liczbę kandydatów powoduje nieważność głosu. Nazwiska osób nieumieszczone na listach kandydatów nie mogą być wpisane na karty wyborcze. Wpisanie takiego nazwiska powoduje unieważnienie głosu.

Urna wyborcza będzie wystawiona:

Poniedziałek, 18.06.2018 r., w godz. 8.00 – 9.00
Wydział Biologii, ul. Felczaka 3c (przy portierni)

Poniedziałek, 18.06.2018 r., w godz. 10.30 – 11.30
Wydział Matematyczno-Fizyczny, ul. Wielkopolska 15 (sala Rady Wydziału – 109 – I piętro)

Poniedziałek, 18.06.2018 r., w godz. 13.00 – 14.00
Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych US, ul. A. Mickiewicza 16A (przy portierni)

Poniedziałek, 18.06.2018 r., w godz. 16.00 – 17.00
Biuro KU NSZZ „Solidarność” US, ul. Szwoleżerów 18, p. 2

Wtorek, 19.06.2018 r., w godz. 8.00 – 9.00
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. A. Mickiewicza 64 (przy portierni)

Wtorek, 19.06.2018 r., w godz. 10.30 – 11.30
Wydział Filologiczny, Al. Piastów 40B, budynek nr 4 (przy portierni)

Wtorek, 19.06.2018 r., w godz. 13.00 – 14.00
Wydział Humanistyczny, ul. Krakowska 71-79 (przy portierni – wejście główne)

Wtorek, 19.06.2018 r., w godz. 16.00 – 17.00
Biuro KU NSZZ „Solidarność” US, ul. Szwoleżerów 18, p. 2

W terminie od 8 do 14 czerwca 2018 r. Członkowie Związku mogą zgłaszać Zakładowej Komisji Wyborczej na adres e-mail: biuro@wsolidarnosci.pl dodatkowe miejsca na terenie zakładu pracy, gdzie zostanie przeprowadzone głosowanie poza zebraniem (z urną). Zakładowa Komisja Wyborcza ogłosi, w dniu 15.06.2018 r., na tablicy informacyjnej przed siedzibą związku i na stronie www.wsolidarnosci.pl wykaz dodatkowych miejsc głosowania oraz terminów głosowania.

§ 5
Ogłoszenie wyników wyborów nastąpi po zakończeniu głosowania, i sporządzeniu protokołu z jego przebiegu, w dniu 19.06.2018 r. za pośrednictwem strony www Związku, poczty elektronicznej i tablicy informacyjnej przed siedzibą Związku.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1. Sebastian Sahajdak (ZA)
2. Marian Gołębiowski (ZA)
3. Mariusz Sikora (ZA)