UCHWAŁA Zakładowej Komisji Wyborczej. Kto? Gdzie? Jak? Wybory odbędą we wtorek 27.03.2018 r., o godz. 15.45

Zakładowa Komisja Wyborcza KU NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego podjęła uchwałę nr 1/2018 z dnia 2.03.2018 r. w sprawie wyborów władz statutowych Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2018-2022.

Podstawa prawna:
Statut NSZZ „Solidarność”
Ordynacja wyborcza NSZZ „Solidarność”
Uchwała KU NSZZ „Solidarność” US z dnia 27.02.2018 r.

§ 1
Zakładowe zebranie członków

Zgodnie z decyzją Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego
wyborów władz statutowych KU NSZZ „Solidarność” US na kadencję 2018-2022
dokona zakładowe zebranie członków.

§ 2
Kalendarz wyborczy

Zakładowe zebranie członków odbędzie się 27.03.2018 r. o godz. 15.45
w auli Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego,
ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin (I piętro)

§ 3
Zgłaszanie kandydatów do władz zakładowych Związku oraz informacja o zgłoszonych kandydatach

1. Zgodnie z § 50 ust. 1. Statutu NSZZ „Solidarność” wszystkie władze Związku pochodzą z wyborów bezpośrednich, z zastrzeżeniem postanowień §§ 35 i 39. ust. 2. Wybory do władz Związku odbywają się według następujących zasad:

1) kandydatem może być członek Związku, spełniający jeden z następujących warunków:

a) będący członkiem władzy stanowiącej (dop. zakładowego zebrania członków), która dokonuje wyboru, spełniający wszystkie wymogi określone w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów, legitymujący się co najmniej sześciomiesięcznym, nieprzerwanym okresem przynależności do Związku, bezpośrednio poprzedzającym wybór [druk zgłoszenia kandydata],

b) należący do jednostki organizacyjnej, której władza dokonuje wyboru, mogący wykazać się co najmniej pięcioletnim nieprzerwanym okresem przynależności do Związku bezpośrednio poprzedzającym wybór oraz uzyskaniem pisemnego poparcia swojej kandydatury przez co najmniej 25% uprawnionych do głosowania [druk zgłoszenia kandydata], spełniający wszystkie wymogi określone w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów.

2. Pisemnych zgłoszeń kandydatur na Przewodniczącego Komisji Uczelnianej, Członków Komisji Uczelnianej, Komisji Rewizyjnej, Delegata na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego oraz do Krajowej Sekcji Nauki można będzie dokonać w trakcie zakładowego zebrania członków. Głosowanie poprzedzi prezentacja kandydatów.

3. Prawo zgłaszania kandydatów do władz Związku przysługuje każdemu członkowi Związku. Formularz zgłoszenia można pobrać w trakcie posiedzenia zakładowego zebrania członków lub za pośrednictwem strony www.wsolidarnosci.pl . Kandydat musi wyrazić pisemną zgodę
na kandydowanie na formularzu zgłoszenia.

4. Zgodnie z § 1, ust. 5 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” każdy członek Związku kandydujący na funkcje związkowe, wymienione w Uchwale KK nr 11/09 z późniejszymi zmianami, jest zobowiązany wypełnić i podpisać ankietę osobową [pobierz] – czytelnie, zgodnie ze stanem faktycznym. Ankietę można pobrać w trakcie posiedzenia zakładowego zebrania członków lub za pośrednictwem strony www.wsolidarnosci.pl

5. Przekazanie ankiety osobowej komisji mandatowo-wyborczej w trakcie posiedzenia wyborczego jest niezbędnym warunkiem do wpisania nazwiska na listę kandydatów oraz zatwierdzenia przez Regionalną Komisję Wyborczą.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Sebastian Sahajdak (za)
2. Marian Gołębiowski (za)
3. Mariusz Sikora (za)

***

Ważne informacje [linki]:

Uchwały dotyczące wyborów w Związku na stronie głównej NSZZ „Solidarność”

Uchwała Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie organizacji wyborów władz statutowych podstawowej jednostki organizacyjnej Związku na kadencję 2018-2022 z dnia 27.02.2018 r.

Uchwała Zakładowej Komisji Wyborczej KU NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie wyborów władz statutowych KU NSZZ „Solidarność” US na kadencję 2018-2022 określającą, m.in. kalendarz wyborczy oraz zasady zgłaszania kandydatów do władz zakładowych Związku.

ZAPROSZENIE z dnia 5.03.2018 r. skierowane do Członków KU NSZZ „Solidarność” US. Zobacz porządek posiedzenia zakładowego zebrania członków w dniu 27.03.2018 r. o godz 15.45 (aula Wydziału Matematyczno-Fizycznego US, ul. Wielkopolska 15, Szczecin)