Nagrody. Żarty, śmiechy i PIP!

Sala Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego [25.10.17 r.]. Uroczyste wręczenie nagród pracownikom administracji centralnej uczelni. W trakcie wystąpienia przedstawicieli władz miały paść następujące stwierdzenia: „nagrody są nielegalne”, „nagrody zostały oprotestowane przez związki zawodowe”, „jeśli ktoś ma ochotę, to może nagrodę zwrócić”, „jeśli związki zawodowe nie uczestniczą w procesie przyznawania nagród, to ich sprawa”. Występujący zaznaczyli, co wymaga potwierdzenia, że powyższe stwierdzenia mają charakter żartu. Sala, kilkudziesięciu wyróżnionych Pracowników, zareagowała śmiechem. Następnie przedstawiciele Władz US wręczyli nagrody wyróżnionym Pracownikom z podległych sobie działów.

Czytelnikom, którzy nie znają tematu polecamy, na początek, tekst opublikowany na stronie związku w dniu 7 września 2017 roku pt. „Dekretyzacja akademii – studium przypadku za 88 051 zł” [zobacz] Po przeczytaniu materiału warto zapoznać się ze skargą na pracodawcę złożoną w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie (dokumenty poniżej). Skargę, o identycznej treści, złożyły w dniu 24.11.2017 r. w PIP dwa z trzech działających w Uniwersytecie Szczecińskim związki zawodowe: Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Związek Zawodowy Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi w US.

Treść skargi:
SKARGA na PRACODAWCĘ z dnia 6.11.2017 r. [zobacz]
OŚWIADCZENIE związków zawodowych działających w US z dnia 5.09.2017 r. [zobacz]
Podstawy tworzenia funduszu nagród [zobacz]
Zarządzenie Rektora nr 13/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. (regulamin nagród) [zobacz]
Zarządzenie Rektora nr 23/2017 z dnia 11 maja 2017 r. (racjonalizacja kosztów) [zobacz]
Pismo trzech związków zawodowych w sprawie nagród dla pracowników z dnia 17.10.17 r. [zobacz]
Odpowiedź Rektora US na pismo związków zawodowych z dnia 14.11.2017 r. [zobacz]

Kilka słów komentarza do pisma JM Rektora US, prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka z dnia 14.11.2017 r. [L. dz. R/3852/2017 – zobacz]. Jak „szeroko” konsultuje Rektor US? Wspomina o Komisji ds. Budżetu i Finansów. Związki mają w komisji swoich przedstawicieli. Ci nie przypominają sobie otwartej dyskusji na ten temat. Jeśli faktycznie miała miejsce taka konsultacja, to proszę nas wyprowadzić z błędu. Do tematu wrócimy w kolejnych tekstach. Zobaczymy, jaki będzie efekt podjętych przez Państwową Inspekcję Pracy działań. Może PIP potwierdzi zasadność działania pracodawcy w sprawie?

Coś jest nie tak… Sprawdzamy, przy okazji, treść zarządzenia rektora z dnia 27 kwietnia 2017 roku (nr 24/2017). Rektor wskazuje na niniejsze zarządzenie w punkcie pierwszym swojego pisma z dnia 14.11.2017 r. Może chodzi o zarządzenie nr 23/2017 z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie wdrożenia programu racjonalizacji kosztów funkcjonowania uczelni? Zarządzenie nr 24/2017, na które powołuje się Rektor US w piśmie do związkowców, dotyczy wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacyjnej i weszło w życie w dniu 29 maja 2017 r. [proszę sprawdzić]. Próbę normalizacji relacji, na linii związki zawodowe – władze US, prof. dr hab. Edward Włodarczyk określa mianem biernego zachowania. Ta bierność, to zaufanie strony związkowej. Próba nawiązania dialogu z pracodawcą. Jak widać ten nie zrozumiał intencji.

W punkcie drugim pisma z dnia 14.11.2017 r. Rektor US uświadamia stronę związkową, że ustawa wcale nie zobowiązuje władz uczelni do całkowitego wydania funduszu nagród. Jak odbierać taki komunikat? Pracownicy, co wy na to?

W punkcie trzecim Pracodawca zwraca uwagę na wybiórczość działań związków zawodowych. Te miałyby nie kwestionować obniżenia funduszu nagród dla nauczycieli akademickich… Pracodawca „przyciął” i ustalił w zarządzeniu swoje zasady i w tym miejscu. Czy słusznie? W tym punkcie też mamy nadzieję na rozstrzygnięcie Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli to nie wystarczy, to sprawę skierujemy na drogę sądową. Zapewniamy, że pamiętaliśmy.

Punkt czwarty należałoby wygrawerować na tablicy i powiesić w siedzibie związku. Cytuję za Rektorem US, prof. dr hab. E. Włodarczykiem: „Przedstawiciele Związków Zawodowych na spotkaniu w dniu 1 września br. prowadzonym przez kwestora US nie wyrazili zgody na uruchomienie funduszu nagród w obniżonej puli. Władze US przyjęły ich stanowisko i podjęły jednak decyzję o uruchomieniu funduszu nagród w wysokości wynikającej z Zarządzenia Rektora, kierując się dobrem ogółu pracowników. Związki Zawodowe swoją decyzją same wyłączyły się z konsultacji o przyznaniu nagród w jednostkach organizacyjnych.”

W punkcie piątym „dostaje się” od funkcjonariusza Rektora funkcjonariuszom Związków Zawodowych. To nie jest złośliwa uwaga. Rektor i związkowcy, tak jak i nauczyciele akademiccy, czy uniwersyteccy urzędnicy, są funkcjonariuszami publicznymi. Prof. E. Włodarczyk informuje, że Uniwersytet Szczeciński zmuszony został do podjęcia kroków oszczędnościowych otrzymując znacznie zmniejszoną dotację na 2017 r. Polityka oszczędnościowa – zdaniem Jego Magnificencji – służy wszystkim pracownikom US. Pytanie, gdzie można się z tą „polityką oszczędnościową” zapoznać? Oczywiście, jak już adresuje się pismo do związków zawodowych, to należy odnieść się do argumentu unikania konieczności redukcji zatrudnienia. To działa na tzw. masy… ale czy na pewno? Czy czasem pracodawca nie dokonuje obecnie redukcji zatrudnienia?

Ostatnie zdanie punktu piątego pisma Rektora US z dnia 14.11. 2017 r. przybiera, w odczuciu autora niniejszego tekstu, formę charakterystyczną dla autora pisma. „Żałuję, że funkcjonariusze Związków Zawodowych utrzymywani również z dotacji, nie potrafią tego zrozumieć.” Punkt widzenia zależy od podium na sali Senatu. Władze US otrzymały od pracowników, w ciągu ostatnich dwóch lat, około 8 milionów złotych z tytułu obniżenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych US. Czy to dziwne, że związki zawodowe chcą zobaczyć efekty tzw. „polityki oszczędnościowej” prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka, Rektora US?

Sebastian Sahajdak
Przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” US

Szczecin, 4.12.2017 r.

PIP