Szczecin. Solidarność US proponuje powoływanie rad uczelni na poziomie województw. Komisja Uczelniana zgłosiła uwagi do projektu ustawy.

Na wszystkie uczelnie w Polsce, w tym i prywatne uczelnie wyższe, wpływ będzie miała nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. W związku z powyższym, z inspiracji brzmieniem art. 36–38 dotyczącym powoływania uczelni federacyjnej oraz art. 39 dotyczącym tworzenia związku uczelni projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UA32), postulujemy modyfikację zapisu projektu ustawy w punkcie dotyczącym powoływania rad uczelni. O powoływaniu rad winny decydować uczelnie, samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. Ustawa winna umożliwić powoływanie rad uczelni na poziomie województw.

W związku z powyższym Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego podjęła stanowisko, w ramach którego zgłosiła, w dniu 18.10.2017 r., następujące uwagi/postulaty do projektu ustawy. Zobacz: DLP.ZLS.1201.24.2017 UWAGI KU NSZZ Solidarnosc US 18_10_2017

Więcej o procedowaniu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303102/katalog/12458861#12458861

Polecamy uwadze tekst pt. „Polska akademicka. Szczecińskie studium przypadku” [zobacz]

Red.

SEJM RP

Fot. domena publiczna / K. Czerwińska