OKRESOWE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. UCZELNIANA SOLIDARNOŚĆ OFERUJE ZASTĘPSTWA PROCESOWE

Otrzymaliście Państwo negatywną ocenę w ramach okresowej oceny nauczycieli akademickich za lata 2015 – 2016? Spodziewacie się wypowiedzenia umowy o pracę? Informujemy, że zebrana wiedza i dokumenty, a nade wszystko gotowość pracowników US do współpracy sprawiły, że związek zawodowy może być pomocny w obronie praw pracowniczych przed sądem pracy. Od daty otrzymania wypowiedzenia macie Państwo 21 dni na złożenie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę.

GOV_PLInformujemy, że Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego zwróciła uwagę na nieprawidłowości dotyczące sposobu dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich na Wydziale Filologicznym US (WF) za lata 2015 – 2016. Problem w tym, że zgłoszenia o nieprawidłowościach napłynęły z czterech – spośród jedenastu – wydziałów uczelni. O sytuacji powiadomiono władze rektorskie.

W piśmie do Dziekan WF US, prof. dr hab. Ewy Komorowskiej, z dnia 18 września 2017 roku nasza organizacja pracownicza wyraziła opinię, że wszystkie decyzje dotyczące okresowych ocen nauczycieli akademickich WF US powinny zostać uchylone [zobacz pismo].

W rozmowach z władzami rektorskimi Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” US wyraziła gotowość do współpracy na rzecz wprowadzenia transparentnych reguł dokonywania okresowych ocen nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Szczecińskim. Dyskusja w tej sprawie, w ocenie władz związku, powinna odbyć się na forum komisji senackich oraz Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego. Zastanawiające jest to, że w kilku ostatnich latach, z problemem nie poradziło sobie wiele rad wydziałów i władz dziekańskich. Jaką rolę w jego rozwiązaniu odgrywał, a jaką powinien odgrywać dział prawny uczelni?

W związku z tym, że rozmowy potrwają, a w sprawach pracowniczych trzeba reagować natychmiast, „Solidarność” zdecydowała się zaoferować nauczycielom akademickim pomoc. Wykorzystujemy regulację prawną, umożliwiającą to, że pełnomocnikiem pracownika przed sądami pracy może być przedstawiciel związku zawodowego lub inspektor pracy albo pracownik zakładu pracy, w którym mocodawca jest lub był zatrudniony.

W orzecznictwie zwraca się uwagę na to, że poszerzenie możliwości reprezentowania pracownika w procesie sądowym, przez przedstawiciela związku zawodowego, ma na celu nie tylko ułatwienie uzyskania pomocy dotyczącej kwestii prawnych, ale ma służyć również rozpoznaniu sporu z uwzględnieniem specyfiki konkretnego zakładu pracy.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: biuro@wsolidarnosci.pl

S. Sahajdak
27.09.2017 r.

Fot. domena publiczna