Rektor Włodarczyk z pełną świadomością złamał prawo! Jest prawomocny wyrok w sprawie dr Izabeli Gawłowicz.

„Wypowiadając powódce umowę o pracę strona pozwana nie działała w sytuacji nadzwyczajnej, w której zmuszona byłaby do szybkiego i bezwzględnego zareagowania na określone działanie ze strony I. G.. Mimo to, wiedząc o tym, że powódka jest objęta szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy (okoliczność ta była w toku procesu bezsporna), pozwana zdecydowała się zignorować obowiązujące w tym zakresie normy prawne. Tymczasem zwłaszcza od pracodawcy będącego uczelnią wyższą, którego zadaniem stosownie do treści przepisu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm) jest pełnienie misji odkrywania i przekazywania prawdy poprzez prowadzenie badań i kształcenie studentów i który stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki, należałoby oczekiwać wyższej niż od innych pracodawców staranności. Jeśli więc w toku niniejszego procesu można byłoby przypisać którejś z jego stron postępowanie niezgodne z zasadami współżycia społecznego, to właśnie pozwanemu, który działając z pełną świadomością tego, co czyni, złamał prawo.” Więcej: WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 sierpnia 2015 roku (Sygn. akt VI Pa 53/15 ).

Komentarz: To jest wyrok kompromitujący władze Uniwersytetu Szczecińskiego. Rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego jest człowiek, który z pełną świadomością łamie prawo. To nie jest ocena związkowca. To jest ocena Sądu, który wydał w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, prawomocny wyrok. Prof. dr hab. Edward Włodarczyk z pełną świadomością złamał prawo! Pozbawił pracy dr Izabelę Gawłowicz, pracownika Wydziału Prawa i Administracji US zaangażowanego nie tylko w pracę naukową, dydaktyczną, ale także na rzecz Społeczności Akademickiej. Zobacz WYROK (Sygn. akt VI Pa 53/15 ).

Sebastian Sahajdak

Gawlowicz Wojcik Rozwadowski

Na zdjęciu (od lewej): dr Izabela Gawłowicz, mgr Martyna Wójcik oraz prof. dr hab. Władysław Rozwadowski (4.07.2014 r.). Fot. S. Sahajdak