Uniwersytet Zielonogórski i protokoły… jest szansa na nowe stanowisko pracy. Koszt ok. 10 tys. zł

Jest reakcja Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. Tadeusza Kuczyńskiego. Dowiadujemy się, że Uniwersytet Zielonogórski posiada protokoły z posiedzeń Senatu wyłącznie w formie nagranych plików, a w formie elektronicznej (doc.) i drukowanej jedynie wyciągi z protokołów. Treść pisma:

Zielona Góra, dnia 14 maja 2015 r.

Pan
Sebastian Sahajdak
Komisja Uczelniana
NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Szwoleżerów 18, p.2
70-062 Szczecin

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z p. zm.), w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 27.04.2015 r. podtrzymuje stanowisko, że Pana wniosek z dnia 10.04.2015 r. o udostępnienie informacji publicznej w postaci protokołów w formacie PDF z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego za okres od 2004 do 2015 roku dotyczy udostępnienia informacji przetworzonej.

Wniosek ten, jak już wskazano w poprzednim piśmie, dotyczy 11 lat i pół roku działalności Uczelni, w czasie których Senat zebrał się ok. 117 razy. Uniwersytet Zielonogórski posiada protokoły z posiedzeń Senatu wyłącznie w formie nagranych plików, a w formie elektronicznej (doc.) i drukowanej jedynie wyciągi z protokołów. Należy zauważyć, że na posiedzeniach Senatu omawiane i głosowane były wielokrotnie indywidualne sprawy osobowe nauczycieli akademickich – dotyczące nagród, rozwiązania stosunku pracy etc. Są to sprawy nie dotyczące wyłącznie, jak Pan twierdzi, osób sprawujących w Uczelni określone funkcje, lecz sprawy dotyczące danych osobowych pracowników Uczelni, które nie mogą być ujawnione.

Udostępnienie wskazanej powyżej ilości protokołów w formacie PDF wymagałoby przede wszystkim zatrudnienia przez Uniwersytet Zielonogórski dodatkowej osoby, która dokonałaby odsłuchania nagrań z posiedzeń Senatu, sporządziłaby pełny protokół w wersji elektronicznej i wersji PDF, który musiałby być następnie poddany ocenie prawnej przez radcę prawnego pod kątem informacji, które nie mogą zostać udostępnione i podlegają utajnieniu. Koszty przetworzenia informacji publicznej, o którą Pan wnosi, wyniosłyby ok. 10 tys. zł (miesięczne wynagrodzenie pracownika – 2 tys. zł brutto, wykonanie zadania – nie mniej niż 3 miesiące, koszt opinii prawnej – 200 zł brutto x 117 protokołów).

Tak więc czynności, które należy przeprowadzić, aby uwzględnić przedmiotowy wniosek, prowadzą do stworzenia jakościowo zmodyfikowanego, nowego dokumentu, czyli powstania informacji przetworzonej w rozumieniu przepisów w/w ustawy. Nie jest w tym przypadku tak, jak Pan podnosi w swoim piśmie, że wystarczy wymazać, zasłonić dane osobowe. Być może w innych stanach faktycznych taki zabieg jest wystarczający, ale nie w tym wypadku.

Dlatego też, mając powyższe na uwadze Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ponownie wzywa do wykazania w terminie 7 dni, że uzyskanie informacji przetworzonej w żądanym zakresie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego