Wzywam UAM w Poznaniu do usunięcia naruszenia prawa

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. informacji publicznej dr Aleksandra Bocheńska przesłała 24 kwietnia 2015 roku powiadomienie (zobacz: 23.04.15 r.), że termin udostępnienia informacji publicznej zostaje przedłużony do 5 czerwca 2015 roku z uwagi na konieczność przygotowania dokumentów zawierających około 2500 stron i zarchiwizowanych w różnych miejscach i formach. Tak więc protokoły z UAM w Poznaniu otrzymam.

Pani dr A. Bocheńska wskazuje jednak, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie musiał ponieść dodatkowe koszty, związane ze sposobem udostępnienia oraz koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, w wysokości: 1.030,00 zł. (słownie: jeden tysiąc trzydzieści złotych).

Odpowiadam na pismo Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. informacji publicznej w dniu 27.04.2015 roku.

Treść odpowiedzi:

Szczecin, 27.04.2015 r.

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
email: rectorof@amu.edu.pl

dr Aleksandra Bocheńska
Pełnomocnik Rektora ds. informacji publicznej
email: olaboch@amu.edu.pl

Mając na uwadze Pani pismo z dnia 23 kwietnia 2015 roku wzywam Panią do usunięcia naruszenia prawa poprzez brak uzasadnienia przepisami obowiązującego prawa określenia kosztów dostępu do informacji publicznej na 1030 zł (słownie: jeden tysiąc trzydzieści złotych) oraz w dalszej części wskazanie na możliwość egzekucji administracyjnej nie mającej w niniejszej sprawie podstaw.

Równocześnie proszę o ponowne przeanalizowanie tej sprawy, albowiem orzecznictwo w tym zakresie precyzyjnie wskazują, że nie podlega opłacie przekazanie informacji powszechnie dostępnej w sposób powszechnie dostępny, o ile w inny sposób nie została upubliczniona.

Mam nadzieję, że w terminie do dnia 30.04.2015 roku zmieni Pani swoje stanowisko, w innym bowiem przypadku zmuszony będę skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, co nie jest w żadnym razie moim celem – oczekuję jedynie przekazania mi wskazanej we wniosku informacji bez obarczania mnie nieuzasadnionymi kosztami. Wskazany termin do zmiany Pani stanowiska, czyli usunięcia naruszenia prawa zdawać by się mógł krótki, jednak uzasadniony ze względu na bieg terminów do wniesienia stosownego środka zaskarżenia.

Nadmieniam, że otrzymałem już protokoły z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i zadziwia mnie Pani stanowisko w sprawie. Jeśli będzie Pani miała w sprawie jakieś wątpliwości, pozostawiam do Pani dyspozycji mój nr tel. 509503287.

Z poważaniem
Sebastian Sahajdak
KU NSZZ „Solidarność” US
email: biuro@wsolidarnosci.pl