Do: Uniwersytet Zielonogórski – wniosek z 10.04.15 r. nie dotyczy udostępnienia informacji przetworzonej

Szczecin, 27.04.2015 r.

Jego Magnificencja
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński
Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
e-mail: Rektor@uz.zgora.pl

Mając na uwadze pismo Jego Magnificencji z dnia 20 kwietnia 2015 r. (R-BR-Az/241/15) pragnę zauważyć, że wniosek z dnia 10.04.2015 r. o udostępnienie protokołów z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego za lata 2004 – 2015, w postaci plików PDF, nie dotyczy udostępnienia informacji przetworzonej.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23.09.09, sygn. II SA/Wa 978/09. Podstawową cechą różniącą informację publiczną przetworzoną od informacji publicznej jest to, że informacji tej wprost organ nie posiada i dla jej wytworzenia niezbędne jest przeprowadzenie pewnych działań na posiadanych przez dany podmiot informacjach, w wyniku których to działań powstanie nowo jakościowo informacja. Taka nowo jakościowo informacja nie jest jedynie innym technicznie zestawieniem posiadanych informacji – innym sposobem uszeregowania posiadanych dotąd informacji, ale inną, jakościowo nową informacją, prowadzącą zazwyczaj do określonej oceny danego zjawiska, czy określonej interpretacji, znalezienia różnic albo podobieństw. Aby wytworzyć informację przetworzoną niezbędne jest poddanie posiadanych informacji analizie albo syntezie i wytworzenie w taki właśnie sposób nowej jakościowo informacji, która nie wynika z treści żadnej jednostkowej informacji, które podlegały procesowi przetwarzania, ale wynika z ich całościowego przetworzenia w określony sposób – w uogólnieniu, wynika z sumy (zbioru) jednostkowych informacji podlegających przetworzeniu. Zatem informacją przetworzoną nie jest inne uszeregowanie posiadanych informacji, ale nowa jakość tkwiąca immanentnie w uzyskanej w wyniku przetworzenia nowej informacji. Samo zestawienie, uszeregowanie orzeczeń według określonego kryterium nie jest cechą informacji przetworzonej, ale cechą informacji pracochłonnej, a wytworzenie takiej informacji może jedynie stanowić o kosztach jej wytworzenia.

JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego wskazuje na fakt, iż w trakcie posiedzeń Senatu były omawiane i głosowane indywidualne sprawy osobowe nauczycieli akademickich. Sprawy te według Jego Magnificencji nie mogą być ujawnione. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Wyrok TK z 20 03 2006 r.

Wyrok NSA z dnia 30.10.2003 r., sygn. II SA 1956/02. Jeżeli dane objęte tajemnicą prawnie chronioną znajdują się w aktach postępowania, można je ,,zabiałkować”, co uniemożliwi ich poznanie przez osoby nieupoważnione, jednocześnie nie utajni całości akt, które są informacjami publicznymi”. Przeprowadzenie niezbędnych czynności anonimizacji wybranych części protokołów z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego nie stanowi o wytworzeniu informacji przetworzonej, gdyż anonimizacja to wyłącznie czynność techniczna, w wyniku której nie powstaje żadna nowa informacja.

Jego Magnificencja Rektor pismem z dnia 20 kwietnia 2015 r. wzywa do wykazania w terminie 7 dni, że uzyskanie informacji przetworzonej w żądanym zakresie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, co jest nieuprawnione. Wyrok NSA z dnia 17 października 2006 r., I OSK 1347/05. Pojęcie „interesu publicznego” jest pojęciem niedookreślonym, nieposiadającym zwartej, zapisanej formuły na gruncie obowiązującego prawa. Interes publiczny odnosi się w swej istocie do spraw związanych z funkcjonowaniem państwa oraz innych ciał publicznych jako pewnej całości, szczególnie z funkcjonowaniem podstawowej struktury państwa. Skuteczne działanie w ramach interesu publicznego wiąże się z możliwością realnego wpływania na funkcjonowanie określonych instytucji państwa w szerokim tego słowa znaczeniu. Zatem, w kwestii udzielania przez organy państwa informacji publicznej interes publiczny istnieje zawsze wówczas, gdy uzyskanie określonych informacji mogłoby mieć znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania państwa, np. usprawniałoby działanie jego organów.

Czasochłonność, kosztowność oraz trudności organizacyjno – techniczne lub biurowe, jakie wiążą się z przygotowaniem danej informacji publicznej, nie mogą zwalniać z obowiązku udostępnienia informacji. Obowiązkiem podmiotu takiego, jak uczelnia, jest udzielenie informacji publicznej – jedynie uzasadnione jest w takim przypadku wydłużenie terminu. Nadmieniam, że otrzymałem już protokoły m.in. z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Łączę wyrazy szacunku

Sebastian Sahajdak
KU NSZZ „Solidarność” US
e-mail: biuro@wsolidarnosci.pl